eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwony Bór › DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU POZAAPTECZNEGO DO KANTYN, SKLEPU I BARU W CZERWONYM BORZE ORAZ KANTYN W PRZYTUŁACH STARYCH I GRĄDACH WONIECKO.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-07

Czerwony Bór: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU POZAAPTECZNEGO DO KANTYN, SKLEPU I BARU W CZERWONYM BORZE ORAZ KANTYN W PRZYTUŁACH STARYCH I GRĄDACH WONIECKO.
Numer ogłoszenia: 263640 - 2013; data zamieszczenia: 07.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" , Czerwony Bór 23, 18-400 Czerwony Bór, woj. podlaskie, tel. 86 216 36 04, faks 86 216 31 49.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbbielik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU POZAAPTECZNEGO DO KANTYN, SKLEPU I BARU W CZERWONYM BORZE ORAZ KANTYN W PRZYTUŁACH STARYCH I GRĄDACH WONIECKO..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Produkt równoważny J.m. Ilość do 1. Apap-2 tabletki lub równoważne szt. 100 2. Apap-6 tabletek lub równoważne szt. 240 3. Apap extra-10 tabletek lub równoważne szt. 120 4. Apap-12 tabletek lub równoważne szt. 120 5. Gripex control-12 tabletek lub równoważne szt. 120 6. Aspiryna ultra fast- 12 tabletek mu-sujących lub równoważne szt. 120 7. Aspiryna 10 tabletek lub równoważne szt. 200 8. Panadol- 8 tabletek lub równoważne szt 120 9. Panadol extra lub równoważne szt 120 10. Ibuprom - 10 tabletek lub równoważne szt 120 11. Ibuprom - 2 tabletki lub równoważne szt. 120 12. Ibuprom sprint caps 10 kapsułek lub równoważne szt. 120 13. Nurofen ultra - 10 kapsułek lub równoważne szt. 100 14. Nurofen - 10 tabletek lub równoważne szt. 100 15. Ibum - 7 kapsułek lub równoważne szt. 100 16. Etopiryna - 6 tabletek lub równoważne szt. 200 17. Polopiryna S - 10 tabletek lub równoważne szt. 200 18. Herbapect pastylki do ssania lub równoważne szt. 200 19. Tabletki od gardła ziołowe x szt. 200 20. Cholinex - 8 pastylek lub równoważne szt. 200 21. Szałwia plus antiseptic - 18 pastylek lub równoważne szt. 100 22. Herbitusin gardło, kaszel, kaszel i gardło - 12 tabletek lub równoważne szt. 120 23. Strepsils lub równoważne szt. 120 24. Rutinacea max lub równoważne szt. 120 25. Magnez B6 - 30 tabletek x szt. 300 26. Vita-miner lub równoważne szt. 100 27. Rutinacea complete 90 lub równoważne szt. 100 28. Magnez B6 Forte x szt. 500 29. Magnez + B6 colfarm lub równoważne szt. 1000 30. Tran + witaminy A+D+E x szt. 100 31. Rutinoscorvit 30 tabletek lub równoważne szt. 100 32. Manti - 12 tabletek lub równoważne szt. 120 33. Verdin complex - 10 tabletek lub równoważne szt. 100 34. Rennie - 24 tabletki lub równoważne szt. 100 35. Carbo medicinalis - 20 tabletek x szt. 100 36. Alka - Prim 2 tabletki lub równoważne szt. 50 37. Calcium C Krakowskie - 12 tabletek lub równoważne szt. 300 38. Valerin Soft - 30 tabletek lub równoważne szt. 100 39. Vigor complete lub równoważne szt. 500 40. Vigor plus lub równoważne szt. 500 41. Vigor gold lub równoważne szt. 200 42. Witaminy musujące Vita Fizz - Ac-tiv lub równoważne szt 2000 43. Witaminy musujące Vita Fizz - Ca lub równoważne szt 2000 44. Witaminy musujące Vita Fizz - Multiwitamina lub równoważne szt. 2000 45. Witaminy musujące Vita Fizz - Mg lub równoważne szt. 2000 46. Witaminy musujące Vita Fizz - wit. C lub równoważne szt. 2000 47. Witaminy musujące Vita Fizz - żu-rawina z wit. C lub równoważne szt. 540 48. Witaminy musujące Vita fizz - żela-zo lub równoważne Szt. 540 49. 2 KC lub równoważne Szt 50 50. Woda utleniona kosmetyczna 100g lub równoważne Szt. 50 51. Spirytus salicylowy 100g x szt. 50 52. Polovis plus rolka 5m*12,5mm, 5m*25mm lub równoważne szt. 50 53. Viscoplast minifol 24 szt. lub równoważne 50 54. Viscoplast plaster 24 szt. uniwersal-ny, turystyczny, prestovis lub równoważne szt. 50.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbbielik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej Bielik z siedzibą w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, tel. 86 215-35-95.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej Bielik z siedzibą w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, tel. 86 215-35-95.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.