eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › 2710-4/13 roboty budowlane polegające na budowie budynku sanitariatów wraz z urządzeniami budowlanymi związanym z tym obiektem, zlokalizowanego na terenie Arboretum leśnego dla Nadleśnictwa SycówOgłoszenie z dnia 2013-07-05

Syców: 2710-4/13 roboty budowlane polegające na budowie budynku sanitariatów wraz z urządzeniami budowlanymi związanym z tym obiektem, zlokalizowanego na terenie Arboretum leśnego dla Nadleśnictwa Syców
Numer ogłoszenia: 263594 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Syców , ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, tel. (0-62) 7852127, faks (0-62) 7869032.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka orientacyjna nieposiadajca osobowosci prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2710-4/13 roboty budowlane polegające na budowie budynku sanitariatów wraz z urządzeniami budowlanymi związanym z tym obiektem, zlokalizowanego na terenie Arboretum leśnego dla Nadleśnictwa Syców.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku sanitariatów wraz z urządzeniami budowlanymi związanym z tym obiektem, zlokalizowanego na terenie Arboretum leśnego dla Nadleśnictwa Syców CPV - 45000000-7 roboty budowlane CPV - 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę CPV - 45260000-7 roboty budowlane w zakresie pokryć dachowych CPV - 45300000-0 wykonywanie instalacji budowlanych CPV - 45410000-- 45450000-6 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności roboty ziemne - zdjęcie humusu, wykopanie fundamentów roboty budowlane - związane z bodową budynku wykonanie pokrycia dachowego Wykonanie instalacji budowlanych. Roboty wykończeniowe w budynku sanitariatów roboty porządkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiar Robót (pomocniczy) - załącznik Nr 9 do SIWZ. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy, co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważne z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu -nierównoważności- zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych, utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca zabezpieczy stałe warunki widoczności znaków, w dzień i w nocy, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty, protokolarnego przejęcia terenu budowy, zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dostarczenie Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego, wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. 4. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: dokonania wizji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu- kontakt: Grzegorz Szydlik- tel. 62 782 60 82 w godz. 7.30-15.30. 5.Informacje dodatkowe. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta. Uwaga: Cena jest ryczałtowa i musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów (druk pomocniczy). Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji - przedmiaru Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Przedmiary są materiałami pomocniczymi. Przedmiar Robót (pomocniczy) - załącznik Nr 9 do SIWZ wymagany jest przez Zamawiającego do fakturowania częściowego. Jeżeli w przedmiarach nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w dokumentacji projektowej przekazanych wykonawcy, a wykonanie ich jest niezbędne, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego. W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu, przedmiaru robót wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania, montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych na terenie budowy, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co w zamówieniu podstawowym i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego. Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie uzupełniające nie może być większe niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych, d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.). 9.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto : BZWBK oddział Syców 641090 2415 0000 0001 0000 9226. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Nadleśnictwa Syców. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 9.5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie z dopiskiem: oryginał dowodu wniesienia wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, kiedy zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wadium podlega zwrotowi na zasadach określonych w pkt. 9.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.6., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby wykaz obejmował, co najmniej 2 odrębne roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót co najmniej 300000,00 złotych brutto każda i dla nich wymaga załączenia dowodów o których mowa powyżej. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty - dokumentach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika robót, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, umożliwiające realizację zadania, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty - dokumentach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400000,00 zł. b) przedłożą informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 150000,00 zł , wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty - dokumentach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: b. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe i udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację roboty 2) zmiany będące następstwem działania osób trzecich, za których Zamawiający i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 3) zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej c. Zmiana sposobu świadczenia 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) zmiana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one podyktowane koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych a nie można ich było przewidzieć w chwili podpisywania umowy. 3. Zmiany osobowe: 1) Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia równoważne ( nie mniejsze) niż osoby wymienione w ofercie. 2) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego. 4. Pozostałe zmiany: 1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ 2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sycow.poznan.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sycow.poznan.lasy.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Nadleśnictwa Syców, Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców - I pietro Pokój nr 5 -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.