eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 stanowiącego własność Gminy Wrocław.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-12-20

Wrocław: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 stanowiącego własność Gminy Wrocław.
Numer ogłoszenia: 254876 - 2007; data zamieszczenia: 20.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, fax 071 7777506.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzk.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 stanowiącego własność Gminy Wrocław..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 stanowiącego własność Gminy Wrocław. Zakres prac obejmuje: - remont dachu, - remont elewacji, - montaż stolarki okiennej, - remont piwnicy wraz z izolacją, - remont klatki schodowej, - roboty elektryczne - montaż anteny zbiorczej TV wraz z instalacją na klatce schodowej . - remont stropów, ścianek, - wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych (gazowej, wodnej i kanalizacyjnej), - wymiana instalacji elektrycznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający poniższe warunki: 1. Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, przy co najmniej jednym zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków, a także należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy. 2. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków obejmującą: remont dachu i elewacji wykonywanej w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. 3. Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Status prawny - wymagane dokumenty: 1/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - wzór załącznika nr 2 do SIWZ. 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3/ w przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki cywilnej. 4/ jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt. A.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 5/ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych oraz zobowiązanie, że Wykonawca po upływie terminu ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, ubezpieczenie (polisę) odnowi na kwotę nie niższą niż równowartość 1 000 000 złotych na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert. C. Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 6/ informację o osobie, którą dysponuje Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, przy co najmniej jednym zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków, a także należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (wzór załącznika nr 3 do SIWZ). Należy załączyć posiadane uprawnienia budowlane wskazanej osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz podać lokalizację inwestycji (adres: miejscowość, ulica, nr budynku) będącej robotą budowlaną na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków, kierowaną przez osobę, którą dysponuje Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 7/ wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków obejmującą: remont dachu i elewacji wykonywanej w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł z podaniem zakresu prac każdego zrealizowanego zamówienia, wartości, daty i miejsca wykonania, nazwy i adresu zleceniodawcy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzk.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, Wrocław w cenie 200 zł lub bezpłatnie ze strony www.zzk.wroc.pl..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257 we W-wiu, pok 105 I piętro lub można przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 W-w..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.