eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-14

Kraków: Wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków.
Numer ogłoszenia: 251808 - 2012; data zamieszczenia: 14.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204274 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 20 23, faks 12 421 62 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w następującym zakresie: a) elewacji frontowej południowej: - 7 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa9 - 4 okna znajdujące się na parterze symbol okna Oa6 - 4 okna znajdujące się w piwnicy symbol okna Oa3; b) elewacji wschodniej: - 6 okien znajdujących się w piwnicy symbol okna Oa1 - 12 okien znajdujących się na parterze symbol okna Oa5 - 11 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa7 - 7 okien znajdujących się na II piętrze symbol okna Oa10 - 3 okien znajdujących się na II piętrze symbol okna Oa11; c) elewacji zachodniej: - 5 okien znajdujących się na parterze symbol okna Oa1 - 6 okien znajdujących się na Ipiętrze symbol okna Oa7. Budynek szkoły wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-183. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie w ww. częściach budynku szkoły demontażu starych okien i montażu nowych z drewna klejonego z zachowaniem kształtu i podziału istniejących okien w szczególności: - demontaż istniejących okien drewnianych, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; - transport nowych okien i parapetów; - wywóz elementów demontowanych, wywóz i utylizacja gruzu; - wykonanie i montaż nowych okien drewnianych. Górna część okna drewnianego zespolonego uchylna poprzez mechanizm, lewe skrzydło rozwieralno-uchylne, prawe skrzydło rozwieralne. Górna część okien skrzynkowych uchylna zintegrowana (zewn. oraz wewn.) poprzez mechanizm, prawe i lewo skrzydło otwieralne; - wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; - zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem; - zabezpieczenie terenu budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja oraz: a) projekt budowlany pn.: Wymiana stolarki okiennej Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina na działce nr 66/3 obr. 119 Śródmieście Kraków, ul. Basztowa 6, autorstwa mgr inż. arch. Ludomira Książka. b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zwana dalej STWiOR, c) pozwolenie konserwatorskie nr 67/11, d) przedmiar robót; stanowiące załącznik nr 1. Zastrzeżenie: Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiar, STWiOR) opisują przedmiot zamówienia tylko i wyłącznie w części odpowiadającej następującemu zakresowi: a) elewacji frontowej południowej: - 7 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa9 - 4 okna znajdujące się na parterze symbol okna Oa6 - 4 okna znajdujące się w piwnicy symbol okna Oa3; b) elewacji wschodniej: - 6 okien znajdujących się w piwnicy symbol okna Oa1 - 12 okien znajdujących się na parterze symbol okna Oa5 - 11 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa7 - 7 okien znajdujących się na II piętrze symbol okna Oa10 - 3 okien znajdujących się na II piętrze symbol okna Oa11; c) elewacji zachodniej: - 5 okien znajdujących się na parterze symbol okna Oa1 - 6 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa7 Pozostała część stolarki okiennej opisana w dokumentacji projektowej nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania i nie podlega wycenie przez Wykonawcę. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót pełni jedynie dodatkową, informacyjną/ pomocniczą rolę dla wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest dokonać rzeczywistych pomiarów okien w obiekcie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.42.11.32 - Instalowanie okien 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 227796,00

  • Oferta z najniższą ceną: 227796,00 / Oferta z najwyższą ceną: 302625,51

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.