eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giewartów › roboty budowlane dotyczące remontu stolarki okiennej oraz wymiany rynny i rur spustowych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-14

Giewartów: roboty budowlane dotyczące remontu stolarki okiennej oraz wymiany rynny i rur spustowych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie
Numer ogłoszenia: 251802 - 2012; data zamieszczenia: 14.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216970 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie, ul. Armii Krajowej 9, 62-402 Giewartów, woj. wielkopolskie, tel. 63 276 61 42, faks 63 276 61 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane dotyczące remontu stolarki okiennej oraz wymiany rynny i rur spustowych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące remontu stolarki okiennej oraz wymiany rynny i rur spustowych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 2.Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające w szczególności na pracach związanych z wymianą stolarki okiennej tzn. prace przygotowawcze, dostawa wraz montażem okien 4-skrzydłowych, okien 2-skrzydłowych, balkonów 2-skrzydłowych, szyb, parapetów zewnętrznych, rynny wraz z wanienką i hakami, rynny spustowej, prace wykończeniowe zgodnie z przedmiarem robót, szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: 1) przedmiary robót, 2)szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6.Zamawiający  nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96051,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 118006,32

  • Oferta z najniższą ceną: 118006,32 / Oferta z najwyższą ceną: 119539,65

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.