eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Wykonanie studium wykonalności dla projektuWahadło Foucaulta

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-11-27

Koszalin: Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Wahadło Foucaulta
Numer ogłoszenia: 251596 - 2008; data zamieszczenia: 27.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych , ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, faks (094) 34-78-636.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Wahadło Foucaulta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Wahadło Foucaulta.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.10.00.00 - 74.10.00.00 .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, spełniają ponadto następujące warunki: - wykonali w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - Studia Wykonalności dla co najmniej trzech projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które uzyskały dofinansowanie (referencje min. 3) - termin płatności 21 dni od dnia wystawienia faktury, - przedłożą dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ (pkt 8-5), a stanowiące kompleksową ofertę. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany druk stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - Studiów Wykonalności dla co najmniej trzech projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które uzyskały dofinansowanie, z podaniem daty i miejsca wykonania, kosztu inwestycyjnego wskazanego w Studium Wykonalności, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie - referencje min. 3 (załącznik Nr 2).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.koszalin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych pok. 419 A ul. Śniadeckich 2; 75-453 Koszalin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2008 godzina 10:45, miejsce: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych pok. 419 A ul. Śniadeckich 2; 75-453 Koszalin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej. DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 27/11/2008.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.