eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską w miejscowości Górsko

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-26

Postomino: Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską w miejscowości Górsko
Numer ogłoszenia: 245084 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189958 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 93 73, faks 59 810 93 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską w miejscowości Górsko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i wykonanie remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską w miejscowości Górsko. 2.Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 1)Remont dawnej remizy obejmuje pomieszczenia gospodarcze, salę i garaż, które zostaną zaadaptowane na salę, hol z sanitariatami oraz ubikację przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu budynku wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczonego, parterowego z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, pokrytego płytami azbestowo-cementowymi. Prace obejmują roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych, podłóg, konstrukcji drewnianej dachu na pokrycie z blachy powlekanej dachówko podobnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i okładzinowe, montaż rynien, rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, wzmocnienia ław fundamentowych i ścian wraz z wykonaniem wieńca, ocieplenie ścian obiektu i zagospodarowanie terenu wokół budynku. 2)Obiekt wyposażony będzie w instalację wodociągową doprowadzoną z istniejącej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne i bytowe odprowadzone będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego z laminatu o pojemności V=6,0 m3, wentylacyjną, elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych, instalację odgromową, centralnego ogrzewania z elektrycznym źródłem ciepła. 3)Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie: a)drogi dojazdowej z miejscem postojowym na samochody osobowe z kostki betonowej o łącznej powierzchni 163,8 m2 oraz wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na pow. 9,98 m2 z barierką, b)osłony śmietnikowej. 3.Remontowana świetlica posiada następujące parametry techniczne: - powierzchnia zabudowy - 191,85 m2, - powierzchnia użytkowa - 155,14 m2, - kubatura - 1 062 m3. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej wielobranżowej która jest podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego w tym: 1)zmiana sposobu użytkowania projektu budowlanego branży architektonicznej, konstrukcyjnej, zagospodarowania terenu, elektrycznej, wewnętrznych instalacji wod.-kan. wentylacji, instalacji elektrycznych oraz zewnętrznych przyłączy wod.-kan., 2)przedmiarów robót stanowiących element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, 3)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż. 5.Z uwagi na konieczność rozliczenia projektu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu różnicowego. 6.Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 7.Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308139,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 293185,64

  • Oferta z najniższą ceną: 293185,64 / Oferta z najwyższą ceną: 366276,98

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.