eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lisia Góra › Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lisia Góra do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy w roku szkolnym 2011/2012

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-12

Lisia Góra: Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lisia Góra do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 244022 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisia Góra , ul. 1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lisiagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lisia Góra do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lisia Góra do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lisia Góra do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy w roku szkolnym 2011/2012

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga sie wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń: Oświadczenie , o spełnianiu warunków wynikających z art 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń: Oświadczenie , o spełnianiu warunków wynikających z art 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - zał. nr 2 do SIWZ /oryginał/ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- /kopia/. Wymagane są minimum dwie realizacje, z których każda swoim zakresem i wartością odpowiada min. w 60% przedmiotowi zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń: Oświadczenie , o spełnianiu warunków wynikających z art 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Do ofery nalezy załaczyć wykaz posiadanego taboru przeznaczonego do realizacji zamówienia spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym z określeniem roku produkcji i ilości miejsc wraz z kserokopią opłaconej polisy OC. - zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń: Oświadczenie , o spełnianiu warunków wynikających z art 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń: Oświadczenie , o spełnianiu warunków wynikających z art 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie przewozu osób autobusem na terenie objętym przedmiotem zamówienia - kopia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra pok nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra pok nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: transport do Gimnazjum w Lisiej Górze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis części 1 - transport do Gimnazjum w Lisiej Górze z m. Śmigno, Łukowa, Kobierzyn, Breń, wg rozkładu ustalonego przez dyrektora szkoły Łączna ilość dowożonych i odwożonych uczniów ok - 130 Przewidywana ilość dowożonych i odwożonych uczniów jednym kursem: ok. 42 Przewidywana dzienna ilość kilometrów wszystkich kursów z odwozem: ok. 165 km Ilość wszystkich kursów wraz z odwozem - 6 przystanki autobusowe: Breń: krzyżówka, kapliczka, szkoła, przystanek Kobierzyn: szkoła, Wymysł Łukowa: kościół, dół szkoła, Polany Śmigno: szkoła.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: transport do Gimnazjum w Zaczarniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis części 2 - transport do Gimnazjum w Zaczarniu z m. Nowe Żukowice wg rozkładu ustalonego przez dyrektora szkoły Ilość dowożonych i odwożonych uczniów jednym kursem ok. - 37 Przewidywana dzienna ilość kilometrów wszystkich kursów z odwozem ok. 26 km Ilość wszystkich kursów wraz z odwozem - 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: transport do Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis części 3- transport do Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach z terenu Nowych Żukowic wg rozkładu ustalonego przez dyrektora szkoły Ilość dowożonych i odwożonych uczniów jednym kursem ok- 8 Przewidywana dzienna ilość kilometrów wszystkich kursów z odwozem ok. 25 km Ilość wszystkich kursów wraz z odwozem - 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: transport do Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis części 4- transport do Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce z terenu Nowej Jastrząbki Podkościele,Pniaki, Podlesie wg rozkładu ustalonego przez dyrektora szkoły Ilość dowożonych i odwożonych uczniów jednym kursem ok- 37 z Podkościele przez Marek- ok. 32 uczniów z Pniaki - 5 uczniów Przewidywana dzienna ilość kilometrów wszystkich kursów z odwozem ok. 54 km Ilość wszystkich kursów wraz z odwozem - 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Transport do Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis części 5 - transport do Szkoły Podstawowej w m. Stare Żukowice wg rozkładu ustalonego przez dyrektora szkoły Ilość dowożonych i odwożonych uczniów jednym kursem - ok. 35 Przewidywana dzienna ilość kilometrów wszystkich kursów z odwozem ok. 6 km Ilość wszystkich kursów wraz z odwozem - 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.