eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarne › Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu półciężarowego z podwójna kabiną i wywrotką z wykupem końcowym przez Zamawiającego

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2012-07-07

Czarne: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu półciężarowego z podwójna kabiną i wywrotką z wykupem końcowym przez Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 240110 - 2012; data zamieszczenia: 07.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 059 8332120.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgmczarne.mojbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu półciężarowego z podwójna kabiną i wywrotką z wykupem końcowym przez Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu półciężarowego z podwójną kabiną i wywrotką z końcowym wykupem przez Zamawiającego - ilość 1 szt. - rok produkcji 2012 - Kabina podwójna, miejsca siedzące dla 7 osób - ściany wyłożone materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - podłoga w części pasażerskiej pokryta wykładziną antypoślizgową, - progi w części pasażerskiej pokryte blachą aluminiową ryflowaną. - sufit w części osobowej tapicerowany, - siedzenia w oryginalnej tapicerce pojazdu, - Dwie pary drzwi (L +P) - Kolor żółty - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 120 KM spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5 - napęd na przód - skrzynia biegów manualna 6-ścio biegowa - skrzynia ładunkowa - wywrotka- z trzema otwieranymi burtami - wzmocnione zawieszenie lub poduszki pneumatyczne - maksymalna masa całkowita pojazdu nie więcej niż 3,5 t - ładowność skrzyni nie mniej niż 1,4 t. Wyposażenie samochodu: - poduszka powietrzna min. kierowcy - komputer pokładowy ( komunikaty wyświetlane w j. polskim) - immobiliser - auto alarm - centralny zamek zdalnie sterowany - ABS - wspomaganie układu kierowniczego - klimatyzacja automatyczna - szyby atermiczne - radioodtwarzacz CD-MP3 - 2 głośniki - opony letnie (komplet standard) - drugi komplet opon zimowych na felgach stalowych - pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze stalowej - schowek pod siedzeniem pasażerów - półka pod sufitem, - szyby przednie podnoszone elektrycznie - Kierownica z regulacją wysokości - światła do jazdy dziennej. - sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł - Prędkościomierz, obrotomierz elektroniczny, - pojedynczy fotel kierowcy z regulacją wysokości - podłokietnik z przodu - pasy bezpieczeństwa siedzeń przednich trzypunktowe - zagłówki tylne - lusterko wsteczne wewnętrzne - wywrotka trójstronna, burta tylna oraz boczne otwierane i demontowane, uchwyty mocowania ładunków - 4 na stronę, - stopień na tylnej burcie, - hak holowniczy - gaśnica - trójkąt - apteczka - podstawowe narzędzia i podnośnik Wymagania dotyczące leasingu: 1. Waluta leasingu PLN 2. Rodzaj rat leasingowych równe raty miesięczne 3. Okres leasingu 60 miesięcy 4. Wartość początkowej wpłaty 10 % 5. Wydanie przedmiotu leasingu 30 dni 6. Ubezpieczenie samochodu wliczone w koszt rat leasingowych AC, OC, NNW - 1 rok Dodatkowo: Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów rejestracji pojazdu- świadectwo homologacji na kompletny pojazd, kartę gwarancyjna w języku polskim, inne instrukcje obsługi oraz do zapewnienia autoryzowanego serwisu samochodowego oferowanej marki w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia gwarancji na oferowany samochód min. 24 miesiące oraz na powłokę lakierniczą min. 2 lata, na perforację nadwozia min. 5 lat. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub koniecznych napraw Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania. Termin na wymianę lub naprawę zamawianego samochodu wynosić będzie 14 dni. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy opis terminów i warunków płatności zawarte w harmonogramie spłat stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. Leasing operacyjny-5 letni, opłata wstępna 10% ceny nabycia, opłata za wykup 1% ceny nabycia, opłata za wykup zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury, wartość rat, opłaty wstępnej oraz wykupu wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia, odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje wykonawca (leasingodawca), wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia wraz z ofertą harmonogramu finansowania zamówienia, określającego w szczególności: - wartość przedmiotu zamówienia netto i brutto, - wysokość kwoty poszczególnych rat leasingowych w okresie leasingu, - wysokość opłaty za wykup - wysokość opłaty wstępnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00 - Samochody półciężarowe 66.11.40.00 - (3) Usługi leasingu finansowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień, do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. f) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, Zamawiający odrzuca ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert - zawiera omyłki rachunkowe i błędy w obliczeniu ceny, - w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu wykorzystaniem wzoru- Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru- Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Wykaz wykonanych dostaw z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Parafowane na dowód akceptacji istotne postanowienia umowy leasingu - Załącznik nr 5 do SIWZ, 6. pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, o ile takie występuje, 7. umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum lub umowa cywilna ), o ile taka występuje. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9. Na potwierdzenie, że oferowany samochód spełnia wymagania określone w SIWZ Wykonawcy zobligowani są do dostarczenia wraz z ofertą Szczegółowego opisu oferowanego samochodu (katalogu, folderu), na potwierdzenie tego iż spełniania on wszystkie wymagania określone w SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgmczarne.mojbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 77-330 Czarne, ul. Kościuszki 42.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 77-330 Czarne, ul. Kościuszki 42.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.