eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w miejscowości Stróża w km 0+500 - 2+850

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-11-13

Myślenice: Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w miejscowości Stróża w km 0+500 - 2+850
Numer ogłoszenia: 236203 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348778 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 2721733, faks 012 2721733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w miejscowości Stróża w km 0+500 - 2+850.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Stróża o dł. 2,35 km, polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Rodzaje robót wchodzących w zakres zamówienia: - mechaniczne ścinanie poboczy, - roboty ziemne, - frezowanie nawierzchni, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., - uzupełnienie poboczy tłuczniem, - regulacja pionowa studzienek, - przełożenie kostki brukowej betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawrty jest w SIWZ, SST i przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - Roboty drogowe 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 778908,88

  • Oferta z najniższą ceną: 778908,88 / Oferta z najwyższą ceną: 1370685,20

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.