eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-06-28

Nowy Dwór Mazowiecki: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 224394 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198106 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 775 41 42, faks 22 775 02 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie obsługi krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim: 1) sprawowanie nadzoru, obsługa i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych budynku basenu: a) stacji uzdatniania wody, b) central wentylacyjnych z osprzętem, ciągami wentylacyjnymi i urządzeniami stanowiącymi całościowy system wentylacji, c) węzła cieplnego, d) rozdzielni i sieci elektrycznych, e) wewnętrznych instalacji wod - kan., co, ct, cw, wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz przepompowni wody technologicznej i deszczowej; 2) utrzymanie w sprawności technicznej pomieszczeń i ich wyposażenia; 3) obsługa pomieszczeń odnowy biologicznej (solarium leżące LUXURA X5 - 2 szt., sauna łagodna - salarium 12+2kW - 1 szt., sauna sucha 9kW - 1 szt., łaźnia parowa 7,5kW - 1 szt.), w szczególności: a) obsługa recepcji odnowy biologicznej; b) obsługa techniczna, konserwacja i serwisowanie zgodnie z instrukcją, urządzeń w pomieszczeniach odnowy biologicznej (w saunach i solarium) w tym pieców, sterowników, zabezpieczeń. c) utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa oraz stanu technicznego i sanitarno - higienicznego pomieszczeń odnowy biologicznej; d) kontrolowanie czy osoby wchodzące do i wychodzące ze strefy odnowy biologicznej rejestrują swoje wejście i wyjście przez przyłożenie transpondera do czytnika. e) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z odnowy biologicznej przez: - przestrzeganie respektowania przez klientów regulaminów saun, solarium i zakazów obowiązujących w strefie odnowy biologicznej. - bieżąca kontrolę saun, solarium, basenu schładzającego, szatni i pryszniców. f) czas pracy odnowy biologicznej poniedziałek-piątek w godz. 14.00-21.00, soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 - 21.00 4) utrzymanie porządku i właściwych warunków sanitarno-higienicznych w budynku krytej pływalni: a) przez właściwe zgodne z przepisami sanitarno - higienicznymi sprzątanie i odkażanie pomieszczeń basenowych (niecki basenów, plaża, szatnie, toalety, pomieszczenia pryszniców, nogo myjki), b) przez wykonywanie stałej czynności sprzątania pomieszczeń budynku krytej pływalni: kubatura budynku - 17 500,00 m3, powierzchnia zabudowy - 2 690,00 m2, powierzchnia użytkowa - 3 077,40 m2, powierzchnia użytkowa do sprzątania - 1 991,30 m2 5) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości, środki chemiczne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania zamówienia, w tym środki do uzdatniania wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcję pływalni, dezynfekcję niecek basenowych i zaplecza sanitarnego, a także narzędzia pracy, materiały eksploatacyjne oraz środki czystości i bhp, służące do utrzymania czystości pomieszczeń. Wartość tych środków Wykonawca wliczy w cenę oferty. 6) Środki chemiczne używane do uzdatnia i dezynfekcji wody w pływalni muszą być biodegradowalne, nie mające wpływu na wodę w pływalni, oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Środki do uzdatniania wody muszą być w postaci umożliwiającej dozowanie za pomocą urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.50.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn 50.72.10.00 - Obsługa instalacji grzewczych 71.31.54.10 - Kontrola systemu wentylacji 24.96.20.00 - Chemikalia do uzdatniania wody 90.44.00.00 - Usługi uzdatniania basenów septycznych 90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 620487,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 799992,00

  • Oferta z najniższą ceną: 799992,00 / Oferta z najwyższą ceną: 799992,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.