eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2014 r. polegająca nacięciu żywopłotów i koszeniu trawników.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-06-28

Warszawa: Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2014 r. polegająca na: cięciu żywopłotów i koszeniu trawników.
Numer ogłoszenia: 216948 - 2014; data zamieszczenia: 28.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 300 35 27, faks 22 300 35 30 , strona internetowa http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2014 r. polegająca na: cięciu żywopłotów i koszeniu trawników..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. KOSZENIE TRAWNIKÓW 1) Planowany termin realizacji prac : okres od VI do X . 2014 r. 2) Zamawiający przewiduje 3 krotne koszenie w zależności od potrzeb. 3) Termin i zakres realizacji prac jednostkowych określa Zamawiający. 4) Prace polegające na koszeniu trawników obejmują następujące czynności: a) usunięcie z trawników przedmiotów (kamieni, gruzu, szkła, metalu, itp.). b) dokładnym wykoszeniu trawników do wys. 3 cm (czynność obejmuje również ręczne usunięcie trawy w obrębie pni drzew), c) wykoszeniu trawnika z jednorocznych samosiewów drzew i krzewów, d) usunięciu samosiewów, chwastów i trawy (poprzez skoszenie) przy latarniach, słupkach, barierkach itp., e) zgrabieniu pokosu wraz ze śmieciami, gałązkami itp. w worki foliowe i składowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w celu dokładnego zgrabienia pokosu i zanieczyszczeń, grabienie zaleca się wykonać miotłograbiami). f) zniszczenia powierzchni trawnikowych powstałe podczas koszenia oraz załadunku i transportu pokosu wykonawca zobowiązany jest do renowacji po zakończeniu prac w danym rejonie (nie naprawienie powstałych zniszczeń wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za zrealizowane prace w przedmiocie koszenie trawników w danym okresie rozliczeniowym do czasu usunięcia powstałej szkody), g) niedopuszczalne jest wykonywanie prac mechanicznych (koszenia, podkaszania) przy pniach drzew powodując ich uszkodzenie. II. CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW 1) Planowany termin realizacji prac : okres od VI do X . 2014 r. 2) Zamawiający przewiduje 2 krotne cięcie żywopłotów w zależności od potrzeb. 3) Prace polegające na cięciu żywopłotów obejmują następujące czynności : a) usunięciu zbędnych pędów (suchych, chorych, połamanych, starych) lub ich części (kwiatostanów) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (ostre narzędzia, smarowanie ran powyżej 3 cm średnicy), b) równym przycięciu żywopłotu z każdej strony, w sposób najbardziej zbliżony do formy trapezu, c) zgrabieniu pokosu w miejsce wskazane przez zamawiającego (w celu dokładnego zgrabienia pokosu zanieczyszczeń, grabienie zaleca się wykonać miotłograbiami), d) zniszczenia powierzchni trawnikowych powstałe podczas cięcia żywopłotów oraz załadunku i transportu pokosu wykonawca zobowiązany jest do renowacji po zakończeniu prac w danym rejonie (nie naprawienie powstałych zniszczeń wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za zrealizowane prace w przedmiocie cięcie żywopłotów). 4) Narzędzia używane przy wykonywaniu prac powinny spełniać normy BHP oraz powinny być używane z przeznaczeniem określonym przez producenta lub obowiązującymi normami. III. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA USŁUGI 1) Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zapewni oznakowanie miejsca i sprzętu wykorzystywanego do prac związanych z realizacją umowy. Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem prac, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. 2) Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót. 3) W przypadku uszkodzeń obiektów budowlanych (min. ogrodzeń, balustrad, chodników, altan śmietnikowych itp.), oraz zniszczenia terenów zieleni (min. powierzchni trawników, uszkodzenia drzew i krzewów itp.) Wykonawca zobowiązany jest bez uprzedniego wezwania do bezzwłocznego zabezpieczenia powstałych szkód oraz wykonania prac naprawczych w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia powstania uszkodzenia. O zaistniałym zdarzeniu wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. 4) Uszkodzenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie usunąć we własnym zakresie, a jeśli byłoby to nie możliwe powiadomić odpowiednie służby, a obszar zagrożenia zabezpieczyć i monitorować do czasu ich przyjazdu . Koszty związane z interwencją ponosi w całości Wykonawca. 5) W przypadku stwierdzenia powstałych uszkodzeń i zagrożeń w ramach realizowanych robót i braku podjęcia działań ze strony Wykonawcy, Zamawiający bez wezwania Wykonawcy dokona napraw we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę. 6) Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt należący do wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 7) Narzędzia używane przy wykonywaniu prac powinny spełniać normy BHP oraz powinny być używane z przeznaczeniem określonym przez producenta lub obowiązującymi normami...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników 77.34.20.00 - Przycinanie żywopłotów .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • AG-Complex Sp. z o.o., Marywilska 44, 03-042 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.