eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działoszyn › Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w DziałoszynieOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Działoszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Działoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-355

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dzialoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzialoszyn.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dzialoszyn.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69966723-70b1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033456/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468460/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.VI.271.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Działoszynie”. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy nr 01/2021/9298/PolskiLad.
3.2. Wykonawca w ramach niniejszego zamó1)wienia zapewni kompleksowy nadzór nad przygotowaniem (dot. m.in. opracowania dokumentacji projektowej) i realizacją inwestycji o której mowa w pkt 3.1. Zakres inwestycji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym będącym załącznikiem do SWZ.

3.3. Obowiązki Inspektora Nadzoru obejmują w szczególności:
1) udział w pracach dotyczących przygotowania, opracowywania dokumentacji projektowych w tym w szczególności weryfikacja, uzgadnianie, opiniowanie, wnoszenie uwag i zastrzeżeń do zaproponowanych przez Wykonawców dokumentacji projektowej opracowań, zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym zaproponowanych przez Jednostkę Projektową rozwiązań, sprawdzanie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym.
2) współpraca z zespołem inspektorów w poszczególnych branżach;
3) nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę oczyszczalni;
4) zatwierdzanie lub odrzucanie zaproponowanych przez Wykonawcę Inwestycji rozwiązań, weryfikacja zaproponowanych do wbudowania materiałów i urządzeń, w tym sprawdzanie poprawności wykonywania robót;
5) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd. w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub mniemających wymaganych certyfikatów i ich akceptowanie.
6) weryfikacja i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez Wykonawcę, sprawdzanie, weryfikacja, korygowanie kosztorysów i obmiarów;
7) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacjami projektowymi, przepisami ogólnie obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, przy czym na wniosek Zamawiającego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznej maksymalnie w ciągu 24 godzin od przekazania zgłoszenia wizyty na terenie budowy danej inwestycji.
8) Inspektor Nadzoru za każdym razem potwierdza w ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego pobyt na terenie Inwestycji.
9) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru przy czym nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego.
10) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych przez Wykonawcę robót;
11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
12) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
13) kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym ustalonym z Wykonawcą robót
14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
15) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz reprezentowanie Zamawiającego przed Wykonawcą oraz przed organami uprawnionymi do kontroli Inwestycji;
16) udział w naradach, próbach oraz odbiorach robót;
17) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych oraz o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji Inwestycji, zwiększenie kosztów wykonania zadania itp.;
18) wstrzymanie robót na skutek wykrytych zagrożeń;
19) informowanie Zamawiającego odnośnie zgłoszonych przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń dotyczących realizacji robót;
20) powiadomienie Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych/uzupełniających, które nie zostały przewidziane w umowie z Wykonawcą, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy, przy czym Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy poleceń dotyczących wykonania robót dodatkowych/uzupełniających;
21) sprawdzanie kompletności i prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru w tym wymaganych prób i badań laboratoryjnych potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowych oraz instrukcji użytkowania obiektu ;
22) weryfikacja wykonania robót zaległych oraz usuwania wad i usterek w terminie wskazanym w protokole;
23) nadzoru nad usuwaniem wad i usterek Inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego;
24) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac;
26) Żądanie od Wykonawców robót budowlanych dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonywanych robót;
27) Wykonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń dotyczących realizowanych robót;
28) Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;
29) Zapewnienie prawidłowego nadzoru dla przewidzianego w dokumentacji rozruchu oczyszczalni w tym w szczególności nadzór nad prowadzonymi testami technologicznymi rozruchu;
30) Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
31) Opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót o zmianę umowy oraz analizowanie i opiniowanie skutków wprowadzenia zmian umowy tj. m.in. terminowych, formalnych, prawnych;
32) Na wypadek rozwiązania umowy z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania realizacji robót prowadzonych przez Wykonawcę kontynuującego roboty wcześniej rozpoczęte(dla których ustanowiono nadzór);
33) Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością za roboty realizowane przez podwykonawców;
34) Szczególny nadzór nad wykonywaniem robót rozbiórkowych i demontażu istniejących urządzeń celem dopilnowania prawidłowego odzyskania sprawnych urządzeń które nadają się do ponownego użycia;
35) Swoje obowiązki Inspektor Nadzoru pełni za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub członków zespołu nadzorującego;
3.4. Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia na dzień zawarcia Umowy. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 21 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż do dnia zakończenia robót budowlanych dla inwestycji objętej nadzorem której termin wykonania wyznaczono na 11.10.2024r. Za dzień zakończenia umowy zostanie uznany dzień podpisania protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag.
3.5. Z uwagi na to iż roboty budowlane na obiekcie będą prowadzone w trakcie użytkowania obiektu realizacja zmówienia musi być prowadzona w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób umożliwiający i nieutrudniający pracy oczyszczalni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 330977,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WZIR sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732413170

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II 69/11P

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.