eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › "Dostarczenie i montaż mebli na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu - II postępowanie "Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostarczenie i montaż mebli na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – II postępowanie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespól ds. Zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491861240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184434545

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-ns.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ans-ns.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostarczenie i montaż mebli na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – II postępowanie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b74f300-7478-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018430/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Meble

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.382-42/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wieszaki do sal dydaktycznych w nowym budynku WNE

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 15000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stół realizatorski

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 5940,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stół do Pracowni komunikacji audiowizualnej i reklamy (s. 102) - 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 16130,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szafy metalowe na sprzęt do pracowni (sala 102)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 6020,40 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stół konferencyjny z mediaportami (sala 107)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 18000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2) Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty, postępowanie ulega unieważnieniu (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak. M. Winiarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, Komentarz do art. 255, s. 764).

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2) Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty, postępowanie ulega unieważnieniu (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak. M. Winiarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, Komentarz do art. 255, s. 764).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2) Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty, postępowanie ulega unieważnieniu (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak. M. Winiarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, Komentarz do art. 255, s. 764).

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2) Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty, postępowanie ulega unieważnieniu (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak. M. Winiarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, Komentarz do art. 255, s. 764).

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2) Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty, postępowanie ulega unieważnieniu (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak. M. Winiarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, Komentarz do art. 255, s. 764).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.