eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i KartografiiOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gugik.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


geodezja i kartografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f31453-7497-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087636/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenow utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez GUGiK (w okresie 12 miesięcy)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482477

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.33.2022.BDG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 202560,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania lokali
biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach
użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, położonych w Warszawie i w Lesznowoli pod adresami:
1) 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2;
2) 01-102 Warszawa, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B;
3) 05-506 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 81.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Termin wykonania zamówienia wynosi:
- 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dla lokalizacji przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B w Warszawie oraz przy ul. Wojska Polskiego 81 w Lesznowoli;
- do dnia 31 marca 2023 r. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dla lokalizacji przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.
Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż z dniem 02.01.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 235321,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 668461,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 235321,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IN & OUT WOJCIECH WRZOSEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146820891

7.3.3) Ulica: Szyszkowa 5

7.3.4) Miejscowość: Umiastów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 235321,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.