eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kórnik › Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw w miejscowości BorówiecOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw w miejscowości Borówiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Kórnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www2.kornik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kornik

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw w miejscowości Borówiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7bc69d5-6a64-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033079/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455617/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B-FP-271.45.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw w miejscowości Borówiec”, wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Termin składania ofert w przedmiotowym Postępowaniu upłynął 14 grudnia 2022 r. o godz. 12:00. W wyznaczonym terminie, określonym w ogłoszeniu i SWZ, złożono pięć ofert:
OFERTA NR 1
M&M Construction Building Mikołaj Błajet Robakowo – 581 488,05 zł
OFERTA NR 2
BAYDO Sp. z o.o. Bydgoszcz – 537 510,00 zł
OFERTA NR 3
Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska, Leszno - 693 597,00 zł
OFERTA NR 4
Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k., Mosina - 392 969,87 zł
OFERTA NR 5
Garte Polska sp. z o.o., Swarzędz - 427 909,96 zł

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 302 000,00 zł. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 14.12.2022 r. Wartość wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby jedynie formalizmem ze strony Zamawiającego. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty nr 4.
Do przedstawionego powyżej uzasadnienia faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 392969,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 693597,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.