eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 3 zadania częścioweOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 3 zadania częściowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 24 Kwietnia 5

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@e-szpital.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-szpital.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 3 zadania częściowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b76210cf-6fbe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074002/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464031/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ-P.2022.40

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2/1 do 2/3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZADANIE 2:
Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy ;
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków - 5;
Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców - 5;
Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego - 0;
Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG - 0;
Liczba ofert odrzuconych - 0;
Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt - 0;
Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem - 7489,04;
Kod waluty - PLN;
Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem - 32680,80;
Kod waluty - PLN;
Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia - 8629,20;
Kod waluty - PLN;
Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową - NIE;
Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną - NIE;
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:
Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia - NIE;
Krajowy numer identyfikacyjny - 5391503758;
Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia - Camedica sc;
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość - Milanów;
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj - Polska;
Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom - NIE;
Data zawarcia umowy - 2022-12-21;
Wartość umowy - 8629,20;
Kod waluty - PLN;
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej - 16 miesięcy.

ZADANIE 3:
Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy ;
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków - 2;
Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców - 1;
Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego - 0;
Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG - 0;
Liczba ofert odrzuconych - 0;
Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt - 0;
Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem - 99071,25;
Kod waluty - PLN;
Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem - 105769,47;
Kod waluty - PLN;
Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia - 105769,47;
Kod waluty - PLN;
Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową - NIE;
Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną - NIE;
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:
Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia - NIE;
Krajowy numer identyfikacyjny - 8792544279;
Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia - Sorimex sp. z o.o.;
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość - Toruń;
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj - Polska;
Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom - NIE;
Data zawarcia umowy - 2022-12-21;
Wartość umowy - 105769,47;
Kod waluty - PLN;
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej - 16 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.