eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313325

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-834

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: efilipiak@raszeja.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.raszeja.poznan.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c927ff95-664d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00520865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443280/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR/XV-270-22-EFK/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 Stół operacyjny wraz z wyposażeniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192230-3 - Stoły operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 160000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 Diatermia

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako wraz z kardiotokografami i telemetrią

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 136743,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Bilirubinometr

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 Pompy infuzyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33194110-0 - Pompy infuzyjne

4.5.5.) Wartość części: 65448,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 Respirator noworodkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33172200-8 - Urządzenia do resuscytacji

4.5.5.) Wartość części: 260000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7 Aparatura narzędziowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 102058,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8 Rozszerzenie urządzenia do pomiarów kapnografii oraz czujniki do kapnografii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33195000-3 - System monitorowania pacjentów

4.5.5.) Wartość części: 67000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 9 Monitoring pacjenta

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 10 Koncentrator tlenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33157800-3 - Urządzenia do podawania tlenu

4.5.5.) Wartość części: 13000,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 11 Lodówka medyczna

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10099,39 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 184680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anmar Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646-25-38-085

7.3.3) Ulica: ul. Strefowa 22

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji: Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149843,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149843,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149843,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Erbe Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521-008-50-40

7.3.3) Ulica: Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-972

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149843,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136728,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136728,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136728,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorca Witold Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Witold Tomczak ITAM-SYSTEM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 648-107-9-879

7.3.3) Ulica: ul. Roosevelta 118

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136728,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23419,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23419,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23419,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dräger Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540232610

7.3.3) Ulica: ul. Posag 7 Panien 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-495

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23419,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65448,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65448,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65448,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 788 00 08 829

7.3.3) Ulica: ul. Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65448,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 234900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anmar Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646-25-38-085

7.3.3) Ulica: ul. Strefowa 22

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji: Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102057,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102057,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102057,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KARL STORZ Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312655205

7.3.3) Ulica: ul. Hołubcowa 123

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-854

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102057,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66960,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Viridian Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521-29-83-607

7.3.3) Ulica: ul. Morgowa 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-224

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39298,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39298,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39298,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorca Piotr Sobisiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Sobisiak „SOBTECH” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821134478

7.3.3) Ulica: ul. Romana Maya 1

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-371

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39298,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie pakietu nr 10 Koncentrator tlenu, albowiem do niniejszego pakietu nie została złożona żadna oferta.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11980,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11980,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11980,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorca Danuta Katryńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „DANLAB” Danuta Katryńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852047455

7.3.3) Ulica: ul. Handlowa 6A

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-399

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11980,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie podane w niniejszym ogłoszeniu kwoty są wartościami brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.