eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy SzczekocinyOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Szczekociny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/30803103

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Szczekociny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-620a02e0-5daa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości na sfinansowanie realizacji zadań miasta i gminy Szczekociny w wysokości do 5 310 361,00 złotych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466475/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach" w wysokości 1 700 000,00 zł.
1) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 marca 2031 r.
2) Kredyt zostanie uruchomiony w dniu 28 grudnia 2022 r.
3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30 marca 2024 r.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 1 700 000,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
5) Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6) Spłata kredytu dokonywana będzie w 13 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ).
7) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 25 listopada 2022 r. (6,95%) na potrzeby badania ofert.
8) Płatność odsetek z tytułu kredytu regulowana będzie według 1-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniki nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 638926,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 639791,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 638926,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Połańcu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8661136516, REGON 000498276

7.3.3) Ulica: ul. Żapniowska 3

7.3.4) Miejscowość: Połaniec

7.3.5) Kod pocztowy: 28-230

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 638926,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2031-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.