eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnice › Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach - IIOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750197476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnice

1.5.2.) Miejscowość: Lipnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-414

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lipnice.osp@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osplipnice.za.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0de8b4e-7627-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0de8b4e-7627-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00518233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00298513/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu z napędem 4 x 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482182

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zam.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularz informacyjny wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Określone w Załączniku Nr 1 do SWZ wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.
4.3. Przedmiot zamówienia (pojazd wraz z wyposażeniem będący przedmiotem dostawy) musi być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności:
4.1. ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.);
4.2. ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.);
4.3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.);
4.4. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.);
4.5. musi posiadać ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.
4.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na:
- podwozie,
- silnik,
- podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne
- nadwozie (zabudowę pożarniczą),
- wyposażenie
na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.6. Okres udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 350000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DRAGON" SPÓŁKA CYWILNA, SEBASTIAN KUCHARZ, BOGUSŁAW DUDEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240381447

7.3.3) Ulica: ul. Kazdębie 121

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 42-530

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

----

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.