eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/701516

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wyrzysk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspwyrzysk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspwyrzysk.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pola 11

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.pola@asta-net.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo.pila.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okrzei 9

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mdk.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.pila.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceglana 2

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcepila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcepila.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młodych 78

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pila.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teatralna 1

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolaprzyteatralnej@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaprzyteatralnej.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceglana 4

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zst.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.pila.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Łobżenicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Złotowska 15

1.5.2.) Miejscowość: Łobżenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsplobzenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsplobzenica.eu

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsbpila.sekretariat@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.pila.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Sikorskiego 73

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsg.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsg.pila.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-26-11-565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pola 11

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo-ms.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo-ms.pila.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65249672-76dd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028453/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa energii dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485403

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.90.2022.III

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 904855,73 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 452427,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 572 671 kWh w taryfie Cxx na okres od dnia 01 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 5 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wykaz punktów poboru energii elektrycznej – Załącznik nr 5 do SWZ. Wskazane w Załączniku nr 5 do SWZ zużycie energii elektrycznej jest wielkością deklarowaną i szacunkową służącą jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert i wyboru Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii elektrycznej określone w Załączniku nr 5 do SWZ posiadają umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem ENTRADE Sp. z o.o. zawartymi na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz umowy dystrybucji energii elektrycznej zawarte z ENEA Operator Sp. z o.o. zawarte na czas nieokreślony.
Pełnomocnictwo:
2.1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji, zgodnie z załączonym do SWZ Umowy pełnomocnictwem, tj. w szczególności przygotować oraz przedłożyć Zamawiającemu do podpisu niezbędne dokumenty.
2.3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa procedurę zmiany sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia zawartej Umowy do OSD.
3. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy dystrybucji, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać energię czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
4. Wykonawca zobowiązany jest za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zamówienia.
5. Wykonawca winien posiadać aktualne umowy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR Sp. z o. o., umożliwiające sprzedaż energii za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 5 do SWZ w terminie wykonywania zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia – ma określone standardy jakościowe, natomiast cena za energię elektryczną nie wpływa na jakość wykonanej dostawy. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego, jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Standardy jakościowe energii elektrycznej określone są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zaoferowana cena winna uwzględniać wszystkie koszty cyklu życia związane z przedmiotem zamówienia czyli dostawą energii elektrycznej.
7. Za standardy jakościowe dostarczanej energii odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR Sp. z o. o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z tym, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.