eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta KościanaOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 22

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 511 43 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/koscian

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kościański reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 411111810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gostyńska 38

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 065 512 74 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdp.koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.koscian.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a7545aa-6be1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017406/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zarządzanie strefą płatnego parkowania dla Gminy Miejskiej Kościan oraz Powiatu Kościańskiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 310332,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana, zwaną w dalszej części umowy „SPP" lub strefą ulic: ul. Świętego Ducha, ul. Franciszka Masztalerza, ul. Wodna, ul. Leona Ciszaka, ul. Klemensa Kruszewskiego, ul. Rzemieślnicza, pl. Niezłomnych, plac pomiędzy ul. Szewską a ul. Targową (Targowa), ul. Wawrzyńca Czajki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Stanisława Szczepanowskiego, ul. Kościelna, ul. Szpitalna, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego, pl. Wolności, ul. Nadobrzańska, pl. Paderewskiego, Aleje Kościuszki w lokalizacji od zjazdu w sąsiedztwie Urzędu Pocztowego w kierunku mostu na ulicy Wrocławskiej z ul. Wrocławską.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych jest to zamówienie wspólne dla Powiatu Kościańskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zwanym dalej „Zarządem” i Gminą Miejską Kościan na podstawie porozumienia z dnia 23.11.2022 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) stały dozór techniczny i konserwacja 15 istniejących urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkometrów),
b) dzierżawę 2 parkometrów,
c) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie w obrębie SPP Biura Strefy Płatnego Parkowania,
d) dozór techniczny i administracyjny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerowych,
e) pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów i przekazanie ich Zamawiającemu,
f) wdrożenie i obsługa systemu rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu komórkowego,
g) kontrolę uiszczania opłat za parkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 388579,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388579,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 388579,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projekt Parking sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302422078

7.3.3) Ulica: ul. Drużbickiego 11

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-693

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie sam, za wyjątkiem następującego zakresu: płatności mobilnej przez telefon komórkowy i oprogramowanie kontrolne i windykacyjne, który to zakres ,zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy- firma Mobile Traffic DATA sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 388579,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.