eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Wykonywanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota, ul. Targowej oraz Hali Targowej Manhatan przy al. Jana Pawła II 27A.Ogłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota, ul. Targowej oraz Hali Targowej Manhatan przy al. Jana Pawła II 27A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530859315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzbk_kedzierzyn@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0ef8623-76ea-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota, ul. Targowej oraz Hali Targowej Manhatan przy al. Jana Pawła II 27A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0ef8623-76ea-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00515423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484472

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ/14/TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Systematyczne opróżnianie, odbiór i wywóz nieczystości stałych, segregowanych odpadów komunalnych do miejsca na ten cel przeznaczony w celu ich utylizacji, przy użyciu własnego taboru specjalistycznego, wg harmonogramu opróżniania , odbioru i wywozu nieczystości stałych.
2. Odpady komunalne będą gromadzone przez Zamawiającego we wskazanych pojemnikach dostarczonych bezpłatnie przez Wykonawcę własnym taborem specjalistycznym dla wskazanych lokalizacji przez Zamawiającego, najpóźniej do 3 dni od zawarcia umowy.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezwłocznego uprzątnięcia nieczystości luzem, powstających w wyniku niedokładnego opróżniania, załadunku, bądź opóźnionego wywozu.
4. Zamawiający wymaga aby opróżniane pojemniki były odstawiane na wskazane miejsce.
5. Zamawiający może zlecić w razie konieczności dodatkowy wywóz odpadów za dodatkowa opłatą po zgłoszeniu zwyczajowa przyjętym(e-mail, fax)

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167126,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167126,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167126,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Remondis Gliwice Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312211431

7.3.3) Ulica: Kaszubska

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167126,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.