eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Rawska › Zakup energii elektrycznej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁA RAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 57

1.5.2.) Miejscowość: Biała Rawska

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-230

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468159377

1.5.8.) Numer faksu: 468159444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bialarawska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7db65f14-770c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019151/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485704

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.II.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik do SWZ.
2. Gmina Biała Rawska jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych. Kupowana energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby nabywcy (odbiorcy) końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
3. Obowiązujące umowy rozdzielone na sprzedaż wygasają 31.12.2022 roku i zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania sprzedawcą energii czynnej i lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.
4. Zamawiający oświadcza, że:
 procedura wyboru Sprzedawcy energii w formie postępowania o udzielenie zamówienia odbywa się po raz kolejny,
 ma podpisane umowy z:
Energa – Obrót S. A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
ENEA S. A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
na sprzedaż energii na czas określony do 31.12.2022 roku na PPE, zgodnie z załącznikiem do SWZ,
 ma podpisaną umowę na dystrybucję na czas nieokreślony z lokalnym OSD, PGE Dystrybucja S.A.,
 udostępni wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia Sprzedawcy dane o PPE w postaci pliku MS Excel,
 nie zawarł innych umów lojalnościowych.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 136,72 MWh (zał. Nr 6 do SWZ). Szacunkowe ilości zapotrzebowania na energię są ilościami służącymi wyłącznie do wyłonienia najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. Rzeczywista wartość będzie zależna od ilości zużytej w poszczególnych punktach energii.
6. Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych obiektów.
7. Przy obliczaniu wartości oferty należy uwzględnić cenę nieprzekraczającą ceny wynikającej z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243), tj. 725 zł netto za 1 MWh.
8. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej.
9. Wspólny Słownik zamówień CPV
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
10. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części – tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
11. Uzasadnienie niedokonania podziału: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, że realizacja jego poszczególnych części przez różnych Wykonawców nie byłaby racjonalna z punktu widzenia interesu finansów Zamawiającego, ponieważ mogłaby powodować powstanie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.