eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ulicę Kazimierzowską w Siedlcach" na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kubusia PuchatkaOgłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ulicę Kazimierzowską w Siedlcach” na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kubusia Puchatka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ulicę Kazimierzowską w Siedlcach” na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kubusia Puchatka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac557fac-08f4-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271910/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia:
1) Pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną
2) Rozbiórka krawężników betonowych, obrzeży betonowych, jezdni, zjazdów, chodnika, zatoki autobusowej, z przewozem
materiału z rozbiórki samochodem samowyładowczym na składowisko odpadów.
3) Ścinanie drzewa z mechanicznym karczowaniem karpy
4) Usunięcie oznakowania poziomego
5) Zaślepienie wpustu deszczowego
6) Mechaniczne usunięcie humusu z przemieszczeniem na hałdę
7) Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład
8) Wykonanie nasypu z gruntu kat. I-II, z pozyskaniem, transportem, formowaniem nasypu i zagęszczaniem warstwami -
nasyp pod ścieżkę
9) Profilowanie ręczne, z zagęszczaniem mechanicznym, podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-IV
10) Wykonanie podbudowy pod ścieżkę rowerową, ścieżkę pieszo – rowerową, chodni, zjazd, zatokę autobusową
11) Oczyszczenie i skropienie podbudowy betonowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2
12) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
13) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, ze spoinowaniem piaskiem
14) Wykonanie nawierzchni z żółtych betonowych płyt z wypustkami o wym. 30x30x8cm, ze spoinowaniem piaskiem
15) Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej, ze spoinowaniem piaskiem
16) Wykonanie zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej , ze spoinowaniem piaskiem
17) Ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych
18) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
19) Regulacja pionowa obudów zaworów wodociągowych lub gazowych, włazów studzienek rewizyjnych
20) Wykonanie renowacji zieleńców wraz z usunięciem nadmiaru ziemi lub uzupełnieniem ziemi roślinnej i obsianiem
nasionami traw
21) Przestawienie wiaty przystankowej w nową lokalizację
22) Wykonanie nasadzeń zastępczych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa
i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, dodatkowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Roboty należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, warunkami
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zgodnie
z dokumentacją projektową.
4. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządcę Drogi Projekt czasowej organizacji ruchu -
oznakowania robót w czasie trwania budowy. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego Projektu organizacji ruchu
wymaga każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia , znajdują się w Rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 471461,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 471461,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 471461,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Drogowo-Inżynieryjna ,,DORFA” A.Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212307374

7.3.3) Ulica: Wola Suchożebrska, ul. Łąkowa 1

7.3.4) Miejscowość: Suchożebry

7.3.5) Kod pocztowy: 08-125

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 471461,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.