eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.) promujących partnerski projekt "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II"Ogłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.) promujących partnerski projekt „Toruńska Starówka – ochrona
i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.nosewicz-lewandowska@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.torun.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.) promujących partnerski projekt „Toruńska Starówka – ochrona
i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4fe75b2-6592-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016520/40/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457568/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 125/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu pocztówek w ilości 10 szt., a następnie wydrukowanie każdego projektu w ilości 100 szt., co razem będzie stanowić 1000 szt. pocztówek, promujących rezultaty projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” (zwanego dalej projektem). Pocztówki mają również służyć osobom słabowidzącym lub niewidomym, zatem na awersie każdej pocztówki będą umieszczone podpisy w piśmie Braille`a.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące pocztówek z opisem w piśmie Braille`a zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do wzoru umowy
3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej zawartości merytorycznej i wykonanych zdjęć, w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § 10 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.