eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi serwisu i aktualizacji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz środków trwałych "OrCom+"Ogłoszenie z dnia 2022-12-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi serwisu i aktualizacji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz środków trwałych „OrCom+”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum e-Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001377706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 5A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-184

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@cez.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cez.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi serwisu i aktualizacji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz środków trwałych „OrCom+”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e9d5886-80fe-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie zostanie udzielone Zakładowi Projektowania Systemów Komputerowych OrCom Leszek Sułkowski, Jacek Kowalewicz, Paweł Łaziński Spółka Jawna, ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa, KRS: 0000450638,
REGON: 010078030, NIP: 5270002081, ponieważ jest ona właścicielem kodów źródłowych oraz praw do modyfikacji, jak również w związku z koniecznością ochrony praw wyłącznych.
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie na podstawie art. 213 ust. 1 w związku z art. 214 ust 1 pkt 1) ppkt a i b ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZ.270.280.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 164400 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi serwisu i aktualizacji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz środków trwałych „OrCom+” (zwanego dalej Systemem) oraz usługi rozwoju funkcjonalności Systemu dla Centrum e- Zdrowia

4.5.3.) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202088,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202088,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202088,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Projektowania Systemów Komputerowych OrCom Leszek Sułkowski, Jacek Kowalewicz, Paweł Łaziński Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010078030

7.3.3) Ulica: Równoległa 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-235

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202088,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.