eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Perlejewo › Udzielenie kredytu komercyjnego do kwoty 1 137 001 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie kredytu komercyjnego do kwoty 1 137 001 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PERLEJEWO

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA PERLEJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 14

1.5.2.) Miejscowość: Perlejewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-322

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@perlejewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e22a7b3-71b0-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu komercyjnego do kwoty 1 137 001 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e22a7b3-71b0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022750/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie kredytu komercyjnego do kwoty 1 137 001 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471731/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP.271.1.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Udzielenie kredytu komercyjnego do kwoty 1 137 001 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu. Planowany okres spłaty kredytu: I kwartał 2023 r. – IV kwartał 2033 r. pierwsza rata w wysokości: 38 286,50 zł, pozostałe raty kwartalne - każda w wysokości: 25 551,50 zł
Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w SWZ, Rozdział IV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 491830,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 537097,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 491830,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BANK SPÓŁDZIELCZY W BIELSKU PODLASKIM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000493652

7.3.3) Ulica: ul. 3 Maja 14

7.3.4) Miejscowość: Bielsk Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 491830,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2033-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.