eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Wynajem maszyn i urządzeń do robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wynajem maszyn i urządzeń do robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.8.) Numer faksu: 586811522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem maszyn i urządzeń do robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-048aa0d2-6728-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338248/45/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wynajem maszyn i urządzeń do robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446617/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.4.2201.42.2022.BK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 280400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ: o pojemności łyżki od 0.6-1.0 m3 (z własnym osprzętem, w tym: łyżka przednia otwierana (tzw. Krokodyl) + widły do palet) oraz mocy min. 90 KM do wykonywania prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w szczególności renowacji rowów, ścinka poboczy, załadunek urobku i pni drzew z wycinki, remonty cząstkowe nawierzchni dróg itp.) wg szczegółowego zakresu i lokalizacji prac określonego przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dysponenta - pracownika Obwodu Drogowego, wyznaczonego przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach, w wymiarze: nie więcej niż 2000 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.5.5.) Wartość części: 246000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYNAJEM PODNOŚNIKA KOSZOWEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ: o wysięgu min. 18 m oraz minimalnym udźwigu kosza: 180 kg do wykonywania prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonywanych na wysokości m.in. ścinki konarów drzew, wg szczegółowego zakresu i lokalizacji prac określonego przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dysponenta - pracownika Obwodu Drogowego, wyznaczonego przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach, w wymiarze: nie więcej niż 30 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.5.5.) Wartość części: 3900,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYNAJEM SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA I UDRAŻNIANIA SIECI KANALIZACYJNEJ– WUKO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ:
zamówienie dotyczyć będzie czyszczenia i udrożnienia przepustów pod drogami i zjazdami oraz kanalizacji deszczowej (kanały, studnie i wpusty). Szczegółowy zakres i lokalizacja prac określona będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dysponenta - pracownika Obwodu Drogowego, wyznaczonego przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach, w wymiarze: nie więcej niż 100 godzin. Zakres czyszczenia przewodów od
Ø160 mm do Ø1200 mm oraz wpustów Ø500 i studni do Ø2000.

Wykonawca zobowiąże się do podstawienia sprzętu wraz z obsługą operatorską oraz w razie potrzeby z odpowiednią ilością wody w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia pracy sprzętu na min. 4 godziny w ciągu dnia.
Zamawiający zobowiąże się do zapewnienia pracy na min. 4 godziny w ciągu dnia.
Do czasu pracy nie dolicza się czasu dojazdu do miejsca prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.5.5.) Wartość części: 30500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287820,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 285360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Sprzętowe Łukasz Goitowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891641558

7.3.3) Ulica: Wzgórze Wolności 17/10

7.3.4) Miejscowość: Kartuzy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 285360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5166,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5166,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5166,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacji Elektrycznych Edmund Cirocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5890000745

7.3.3) Ulica: Pod Elżbietowo 21a

7.3.4) Miejscowość: Żukowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5166,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31320,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRAN-SZAM S.C. Władysław Plichta, Jarosław Plichta

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TRAN-SZAM JAROSŁAW PLICHTA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891680481

7.3.3) Ulica: Kartuska 37 Smołdzino

7.3.4) Miejscowość: Przodkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-304

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31320,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.