eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawonia › Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania
posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932225683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 26

1.5.2.) Miejscowość: Zawonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-106

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 312 81 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawonia.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zszawonia.szkolna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68842cb5-6cbb-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania
posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68842cb5-6cbb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00459267/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 312280,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie posiłków dla dzieci grup przedszkolnych (śniadanie, obiad (pożywna zupa, drugie danie) i podwieczorek) oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły realizowanego ze środków opłat ponoszonych przez rodziców uczniów korzystających,
b. Zamówienie obejmuje dzieci z grup przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły wraz z uwzględnieniem poniższych rocznych ilości posiłków dla dzieci w ramach:
• Dzieci szkolne i oddziały przedszkolne:
 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym- uczniowie klas 1-8,
 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 2 oddziały przedszkolne”0”
 Obiad (zupa + drugie danie) 40 dzieci x 180 dni= 7 200 szt.
180 dni x 40 dzieci = 7200 szt.

• Dzieci grupy przedszkolne
UWAGA! Jedna grupa przedszkolna mieści się w budynku szkoły!
 W Przedszkolu – 3 grupy dzieci przedszkolnych
 1 oddział dzieci przedszkolnych w budynku szkoły
 Śniadanie 71 dzieci x 220 dni= 15 620 szt.
 Obiad (zupa + drugie danie) 71x220= 15 620 szt.
 Podwieczorek 71x220 = 15 620 szt.
220 dni x 71 dzieci= 15 620 szt. (śniadanie, obiad- zupa i drugie danie i podwieczorek),

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894210-6 - Posiłki szkolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 305821,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420433,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 305821,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eko Katering Sp z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 895-203-64-98

7.3.3) Ulica: ul. Prawocińska 25f

7.3.4) Miejscowość: Siechnice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-011

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305821,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.