eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Włodawa i jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Włodawa i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włodawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Al. Jana Pawła II 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-82) 5 721 234

1.5.8.) Numer faksu: (0-82) 5 721 234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Włodawa i jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0544b63b-707f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00505981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002210/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Włodawa i jej jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466536/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.271.13.B.2022.MZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: 324 589 kWh.
4.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.
4.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie
z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części
dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
4.4. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 7 do SWZ. Sprzedawcą
rezerwowym jest PGE.
4.5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do
Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu
Wykonawcy pełnomocnictwa do:
4.5.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej
oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
4.5.2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej,
umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w
załączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru.
4.5.3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego
wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy
zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać
będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii
elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD.
Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca,
i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik
nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten
sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4.5.4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem
Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych
w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
4.5.5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z
procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od
OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
4.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami dla punktów poboru energii
elektrycznej wykazane w Załączniku nr 7 SWZ zawarte są na czas określony do 31 grudnia 2021 r.
W Załączniku nr 7 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać
zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.
4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian ilości PPE, w zakresie łącznej ilości energii, o której mowa w
ust. 1 oraz zmian grup taryfowych, przy uwzględnieniu zasad zmian grup taryfowych, o których mowa w ust. 4.6. Zakres
i zasady dokonania zmian:
4.7.1. zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie
różne od ilości planowanej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na
wystawianych fakturach,
4.7.2. zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie
różne od ilości planowanej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na
wystawianych fakturach,
4.7.3. zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE–wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego
oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE,
zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
4.8. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych lub mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dnia dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie OSD odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły w szczególności zapewnienia danemu obiektowi
poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenia kosztów na usłudze dystrybucji.
4.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
4.10. Zamawiający zawrze jedną umowę na sprzedaż energii elektrycznej w wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą. Umowy sprzedaży energii elektrycznej z wyłonionym Wykonawcą zostaną podpisane w formie pisemnej. Zamawiając dopuszcza zwarcie umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał oddzielną fakturę na oświetlenie uliczne, obiekty gminne oraz pozostałe obiekty wskazane w załączniku nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 09.12.2022 r., godz. 09:00, nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.