eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Wykonanie usługi poligraficznej wraz z dostawą dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.Ogłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usługi poligraficznej wraz z dostawą dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8194710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7023d86-7600-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi poligraficznej wraz z dostawą dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7023d86-7600-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00505437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.71 Usługa poligraficzna i introligatorska na potrzeby jednosyek podległych Gminie Stalowa Wola (wydruk plakatów, ulotek, broszur, nadruki na gadżetach)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480517

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-II.271.217.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 89804,71 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1314,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe wykonanie usługi poligraficznej obejmującej przygotowanie projektu, druk oraz dostawę artykułów dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Stalowej Woli ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola;
2) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie na własny koszt do siedziby każdej z ww. jednostek wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie z każdej jednostki, po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty i godziny dostawy z każdą z jednostek, mając na uwadze godziny pracy każdej z nich.
3. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy z każdą z jednostek, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
4. Wszystkie artykuły muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.
5. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć artykuły zgodne z opisem, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej Oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, przygotowania, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiającego tj. każdej z wymienionych jednostek organizacyjnych.
6. Szczegółowy opis asortymentu w rozbiciu na ww. jednostki organizacyjne, został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający – jednostki organizacyjne Gminy Stalowa Wola nie mogą zwiększyć środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 2 921,50 zł zaoferowanej przez Wykonawcę GOMA Mariusz Markut ul. Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola (najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2921,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2921,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.