eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolin › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 23

1.5.2.) Miejscowość: Wolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-510

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 512 186 788

1.5.8.) Numer faksu: + 48 91 3261 429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawolin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawolin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1100def9-723b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028126/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.20242

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473891/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.42.2022.HP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E wraz z dystrybucją w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy 01.01.2023 r.
3. Prognozowany wolumen gazu ziemnego w okresie realizacji umowy 1476 166 kWh do 10 punktów odbioru.
4. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,56 dla szacowanej ilości 127 696,02 m 3.
5. Szczegółowy wykaz punktów poboru paliwa gazowego stanowi Załącznik nr 1 b do SWZ. Wskazane w Załączniku nr 1b prognozowane zużycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.
6. Dotychczasowe umowy zawarte są na czas określony do 31.12.2022r.

7. Sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach SWZ oraz zgodnie z obowiązującą Taryfą dystrybucji paliwa gazowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zatwierdzoną przez Prezesa URE.

8. Sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego odbywać się będzie w ramach umowy kompleksowej na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.
9. Sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie w zgodzie z parametrami jakościowymi paliwa gazowego oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.).
10. Rozliczenia za zużyte paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny zawartej w ofercie.
11. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg cen zawartych w aktualnej Taryfie dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

12. Wykonawca wystawi dla każdego punktu poboru gazu jedną fakturę zawierającą rozliczenia za dystrybucję i dostawę paliwa gazowego .
13. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanych terminach jest skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
14. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą stawki opłat abonamentowych z aktualnej taryfy lokalnego OSD, i wyliczą wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia.
15.. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera :
- Załącznik nr 1b do SWZ - Wykaz punktów poboru paliwa gazowego
- Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. w terminie składania ofert tj. do dnia 14.12.2022 r., godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.