eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemkowice › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminasiemkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminasiemkowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080024636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pspsiemkowice@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsiemkowice.szkolnastrona.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080023708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niemojewskich 1B

1.5.2.) Miejscowość: Radoszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pspradoszewice@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pspradoszewice.szkolnastrona.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080025216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolonia Lipnik 11

1.5.2.) Miejscowość: Kolonia Lipnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@psplipnik.szkolnastrona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: psplipnik.szkolnastrona.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 508003513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedszkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppsiemkowice@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ppsiemkowice.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080056926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@gminasiemkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080091845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedszkolna 4

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@gminasiemkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c566f27-749a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042428/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRŚ.271.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Siemkowice oraz jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.