eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Dokończenie budowy konstrukcji i zabezpieczenia stropodachu w ramach inwestycji pn.: "Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dokończenie budowy konstrukcji i zabezpieczenia stropodachu w ramach inwestycji pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ciechanowski- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 17 Stycznia 7

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oferty@ciechanow.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ciechanow.powiat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://stciechanow.bip.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mazovia.pl/pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokończenie budowy konstrukcji i zabezpieczenia stropodachu w ramach inwestycji pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2343e303-64d0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466072/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.3.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 937400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu budowy konstrukcji i zabezpieczenia stropodachu oraz naprawie wspornikowej części budynku przy klatce schodowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej w budynku biurowym przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów o nr dz. 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, obręb 10 - Śródmieście

Obecnie budynek jest wstanie surowym otwartym, z częściową konstrukcją dachu, bez docieplenia i elewacji zewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące załącznik do OPZ - Załącznik nr 8 do SWZ.
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy MIKOŁAJCZAK Sp. z o. o. ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów za cenę 2 693 700,00 zł, która znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia tj. 900 000,00 zł brutto. Powyższe wyczerpuje przesłankę unieważnienia postępowania z przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2693700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2693700,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.