eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Świadczenie usług cateringowych zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLEŚNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 24

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 314 02 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@olesnica.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3265048b-7647-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022425/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług cateringowych zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485169

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 388888,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy polegająca na przygotowywaniu, dowozie oraz dostarczeniu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego porcjowanych w pojemniki jednorazowe posiłków w szacunkowej łącznej ilości w całym okresie obowiązywania umowy 39 730 szt.
2) Usługa będzie dotyczyć 314 dzieci w wieku od 3 do 14 lat, z których, na dzień opracowywania dokumentacji zamówienia, 177 zadeklarowało chęć korzystania z posiłków (z wyłączeniem okresu wakacyjnego i ferii, w którym ilość zadeklarowanych dzieci wynosi 80). Ilość dzieci zadeklarowanych do korzystania z posiłków może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w stosunku do ilości wskazanej w pkt. 2 do ilości nie mniejszej niż 30% wartości umowy lub do zwiększenia dziennej ilości zamawianych obiadów o maksymalnie 130 (do liczby wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły, tj. do 307). Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń.
4) Ilość posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień na nr telefonu wykonawcy do godziny 08:30 danego dnia, z rozbiciem na poszczególne tury.
5) Rozliczanie będzie następować zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca będzie dostarczał posiłki (drugie danie, bez napoju) od poniedziałku do piątku w godzinach: 1 tura: 10:20; 2 tura: 11:30, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy.
7) Wykonawca składający ofertę powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.