eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340057695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Karola Chodkiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-064

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ukw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ukw.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49db3fdb-720d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032105/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługi pocztowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471876/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UKW/DZP-281/U-58/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualne zwroty do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe usługi były realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie).
3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
a) przesyłki listowe:
• zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
• zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
• polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
• polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym.
b) paczki pocztowe:
• zwykłe – rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii obrocie krajowym zagranicznym,
• priorytetowe – rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym również tzw. worki zbiorcze (przesyłki zawierające druki, dzienniki, czasopisma, książki, materiały informacyjne przesyłane do tego samego adresata i pod tym samym adresem).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także: świadczenie usług komplementarnych, tj. potwierdzenie odbioru przewidziane dla przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia terminu składania ofert, tj. do dnia 15-12-2022 r. do godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na żadną część postępowania. w konsekwencji niezłożenia żadnej oferty Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.