eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1 920m w systemie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1 920m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669826

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poligonowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 218 41 89

1.5.8.) Numer faksu: 86 218 41 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdplomza.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.powiatlomzynski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/92494/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1 920m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e4b25b0-6999-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449597/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-1.252.P-12.1919.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4373753,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1 920m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Planowane parametry drogi:
Przekrój jednojezdniowy, tj.: 1x2
• klasa techniczna Z
• prędkość projektowa 50 km/h
• liczba pasów ruchu - 1 w każdym kierunku
• szerokość pasa ruchu - 3,0 m
• szerokość poboczy - 1,0 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska,
• pochylenie poprzeczne na prostej - 2,0 % w przekroju daszkowym
• pochylenia poprzeczne na łukach - jednostronne lub jak na odcinku prostym
• skrajnia pionowa - 4,60 m
• obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś
• kategoria ruchu - KR2
• przejezdność na skrzyżowaniach i łukach poziomych – promienie łuku nie mniej niż 25 m
skrzyżowania proste lub skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.12.2022 do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.