eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, w pionach łazienkowych oraz kuchennych w budynku wielorodzinnym przy ul. Osowskiej 82 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, w pionach łazienkowych oraz kuchennych w budynku wielorodzinnym przy ul. Osowskiej 82 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014905150

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mińska 52/54

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-828

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbswp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbswp.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00498910

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00467992/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
180

Po zmianie:
190

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu systemu wentylacji w budynku o wartości każdego zadania min. 300 000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
- WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt 6.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),
- DOWODÓW, o których mowa w pkt 6.3.2 SWZ,
złożonych na wezwanie Zamawiającego.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – bez ograniczeń.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
- WYKAZU OSÓB, określonego w pkt 6.3.2 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ).

Po zmianie:
„1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu systemu wentylacji w budynku o wartości każdego zadania min. 300 000,00 zł brutto
lub
Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu systemu wentylacji w budynku o wartości każdego zadania min. 450 000,00 zł brutto
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
- WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt 6.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),
- DOWODÓW, o których mowa w pkt 6.3.2 SWZ,
złożonych na wezwanie Zamawiającego.”

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – bez ograniczeń.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
- WYKAZU OSÓB, określonego w pkt 6.3.2 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-16 10:00

Po zmianie:
2022-12-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-16 10:10

Po zmianie:
2022-12-19 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-14

Po zmianie:
2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.