eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z bud. kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału techn. oraz sygn. świetlnejOgłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z bud. kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału techn. oraz sygn. świetlnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Chojnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek, 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.budowlany@miastochojnie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z bud. kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału techn. oraz sygn. świetlnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4019d33-6975-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00498393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016735/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448223/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 69214,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z Umową oraz ustawą Prawo Budowlane w ramach zadania obejmującego realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone przez:
1. SPILUK Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach - 36.900,00 zł brutto
2. REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI CZŁUCHÓW Spółka z o.o. z siedzibą
w Człuchowie - 90.054,45 zł brutto

Zamawiający na wykonanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 80.000,00 zł (SWZ rozdz. IV. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 7).

Oferta nr 1 podlegała odrzuceniu z uwagi na to, iż wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów
lub oświadczeń

Oferta nr 2 przewyższa wartością kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty wartości zamówienia do ceny najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90054,45 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.