eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juchnowiec Kościelny › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Wspólnej, Malinowej, Jagodowej, Sosnowej w miejscowości Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny III.Ogłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy ulic: Wspólnej, Malinowej, Jagodowej, Sosnowej w miejscowości Ignatki,
gm. Juchnowiec Kościelny III.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Juchnowiec Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-061

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamwienia_publiczne_powyzej_130_000_pln/zamowieniapubliczne- powyzej-130-000-zl.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy ulic: Wspólnej, Malinowej, Jagodowej, Sosnowej w miejscowości Ignatki,
gm. Juchnowiec Kościelny III.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-716c80c6-74a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00495968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019825/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477010/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.2.40.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Wspólnej, Malinowej, Jagodowej, Sosnowej w miejscowości Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektami w trakcie realizacji inwestycji.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Wspólnej, Malinowej, Jagodowej, Sosnowej w miejscowości Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania części wsi Ignatki (obszar Planistyczny Ignatki Wieś - Wschód) uchwalonego
uchwałą NR XXXIV/375/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 13 marca 2014 r. zmienionym uchwałą NR XLII/382/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 27 sierpnia 2018 r..
Linki do treści w/w planu zagospodarowania przestrzennego:
https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/041.pdf
https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/046.pdf
Uwaga: w przypadku braku miejsca w istniejących liniach rozgraniczających dokumentację projektową należy opracować z uwzględnieniem poszerzenia pasa drogowego w niezbędnym zakresie (ZRID).
Wykonawca powinien uzyskać wszelkie odstępstwa od warunków technicznych zgodnie z RozporządzeniemMinistraInfrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 22 czerwca 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność wykonania drugiego projektu budowlanego lub opracowania materiałów do zgłoszenia np. dla wlotu ulic projektowanych w ulice, które znajdują się na działkach nie stanowiących własności Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wykonawca przed sporządzeniem projektów budowlanych winien przedstawić koncepcje budowy i przystąpi do wykonywania projektów budowlanych po ich akceptacji przez Zamawiającego.
Zadanie 2: Świadczenie usług nadzoru autorskiego.
Usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych w ilości max. 10 pobytów (suma dla wszystkich etapów realizacji). Zasady realizacji nadzoru autorskiego:
1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
2) nadzory autorskie będą pełnione przez okres realizacji inwestycji (wszystkich etapów), tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane, na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie to powinno być
przekazane pisemnie, przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 180 000,00 zł, natomiast oferta z najniższą ceną wynosi: 455 100,00 zł, zaś Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia, tym samym postanowiono jak na wstępie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.