eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu nad rowem melioracyjnym Skorzyna w pasie drogi wojewódzkiej nr 382 w km 56+790 w miejscowości Strąkowa.Ogłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu nad rowem melioracyjnym Skorzyna w pasie drogi wojewódzkiej nr 382 w km 56+790 w miejscowości Strąkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255179

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 28

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-425

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@dsdik.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dsdik.wroc.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarząd drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494867

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00467308/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE MUSZĄ SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadania w zakresie budowy / przebudowy / rozbudowy mostowego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego wzdłuż drogi klasy min. G o wartości brutto min. 1.500.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
1) KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH
Wymagana liczba osób: 1
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku: Kierownik Budowy / Kierownik Robót w tym doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 zadania w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu mostowego w ciągu drogi klasy min. G;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Po zmianie:
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE MUSZĄ SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadania w zakresie budowy / przebudowy / rozbudowy mostowego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego wzdłuż drogi klasy min. G o wartości brutto min. 1.200.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
1) KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH
Wymagana liczba osób: 1
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku: Kierownik Budowy / Kierownik Robót w tym doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 zadania w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu mostowego w ciągu drogi klasy min. G;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-15 12:00

Po zmianie:
2022-12-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-15 13:00

Po zmianie:
2022-12-21 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-13

Po zmianie:
2023-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.