eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom.Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a577f71-64bf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024976/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442002/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZP.272.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje modernizację dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji, usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa na drodze poprzez modernizację ciągów drogowych.
Planowana inwestycja dla dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K obejmuje: mechaniczne cięcie szczelin, mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na gł. 6 cm, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, podbudowy z kruszyw, wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką spoiwa hydraulicznego, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, prace związane z wymianą przepustów rurowych, wykonanie nasypów z ziemi.

Wykonawca zadania jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót zlecić nadzory właścicielom sieci uzbrojenia terenu zgodnie z pismami tychże gestorów tj. PSG, Orange, WZWKGKiM Wolbrom, Tauron, Wody Polskie itd. oraz wykonać dokumentację powykonawczą dla ww. właścicieli zgodnie z wymaganiami gestora danej sieci. Koszty wymienione powyżej należy ująć w kosztach ogólnych bez dodatkowych wyliczeń.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz zgodnego z nim oznakowania dróg na czas prowadzenia robót.


Uwaga!
Zamawiający informuje, że nie posiada wersji edytowalnej załącznika nr 7 do SWZ.
Wykonawca prac jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż po zakończeniu realizacji zadania, droga będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

UWAGA! Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego wskazanego w ust. 1, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, której pokrycia będzie się od Wykonawcy domagał Zamawiający.

Wykonawca prac jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż po zakończeniu realizacji zadania, droga będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13717125,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15024911,30 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.