eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w ZąbkachOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386375436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Harcerska 9

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4zabki.szkolnastrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-089432a7-70a8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471872/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP4.26.1.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Ząbkach.
2. Prognozowana ilość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy wyniesie: 89 600 kWh. Podana ilość jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
3. Zamawiający, w ramach prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia przekaże niezwłocznie, nie później niż w dniu podpisania umowy, w wersji elektronicznej niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (jeżeli będzie to wymagane).
4. Szczegółowe dane identyfikacyjne punktu poboru:
a) kod identyfikacyjny PPE: PL_ZEWD-1434000731_04
b) numer licznika / numer ewidencyjny: 00790238
c) nazwa OSD / taryfa OSD: TC760 / C21
d) strefa czasowa całodobowa
e) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
f) Obecna umowa zawarta z: ENEFIT Sp. z o. o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1) ustawy Pzp., „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 grudnia 2022 r., do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w oparciu o w/w podstawę prawną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.