eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › Zakup i dostawa karetki transportowej z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie w ramach zadania "Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie''



Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa karetki transportowej z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3883837

1.5.8.) Numer faksu: 41 3883877

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwloszczowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa karetki transportowej z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c85b86bb-6bd9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018416/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Zakup i dostawa karetki transportowej z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie’’

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456266/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 16/11/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 365000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ
we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Stosownie do postanowień art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo żadnej oferty.

W prowadzonym postępowaniu komisja przetargowa w dacie otwarcia ofert stwierdziła, iż żaden z wykonawców nie złożył oferty.

Biorąc powyższe pod uwagę tj. brak ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu i treść art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający postanowił jak powyżej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.