eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy".Ogłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490111

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00485354

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Wykonawca posiada zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
1.1. Wykonawca posiada zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis w rejestrze „prowadzenie schronisk”
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.
Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

2. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe:
2.2. Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą: opiekę nad zwierzętami w ośrodku opieki nad zwierzętami: np. schronisku, przytulisku, szpitalu dla zwierząt - nad minimum 120 zwierzętami średniorocznej obsady, sterylizacji lub kastracji minimum 70 zwierząt rocznie oraz adopcji minimum 35 bezdomnych zwierząt rocznie, przy czym łączna wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 250 tys. zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów- załącznik nr 3 do IDW z załączeniem:
- ww. dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające
czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie (doświadczenia zawodowego się nie sumuje). Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie zawodowe w ramach Konsorcjum lub jako podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca: przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu prac tożsamych, z wymaganymi jako doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

2.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk załącznik nr 2 do IDW:
1) Osoba nadzorująca
- minimum jedna osoba nadzorująca obiekt, odpowiedzialna za całokształt działania obiektu w tym prace biurowe, przebywająca na terenie schroniska w godzinach jego funkcjonowania. Osoba z wykształceniem wyższym z min. 2- letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu ośrodkiem opieki nad zwierzętami (schroniskiem, przytuliskiem, szpitalem dla zwierząt itp.) w licznie co najmniej 120 szt. obsady średniorocznej, i
- minimum jedna osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt, z co najmniej wykształceniem technika weterynarii lub wykształceniem wyższym o profilu weterynaria lub zootechnika oraz minimum 3- letnim udokumentowanym doświadczenie zawodowym pracy ze zwierzętami
lub
- minimum jedna osoba na stanowisku pełniącej nadzór nad działalnością obiektu i nadzorująca przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt ,w tym prace biurowe, przebywająca na terenie schroniska w godzinach jego funkcjonowania, z co najmniej minimum 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w pracy ze zwierzętami i min. rocznym doświadczeniem w kierowaniu ośrodkiem opieki nad zwierzętami (schroniskiem, przytuliskiem, szpitalem dla zwierząt, itp.) w liczbie co najmniej 120 sztuk obsady średniorocznej. Z wykształceniem technika weterynarii, który zdał egzamin zawodowy oraz otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu technika weterynarii lub wykształceniem wyższym o profilu weterynaria lub zootechnika . Osoba ta odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt;
2) Lekarz/lekarze weterynarii legitymującym/mi się dyplomem lekarza weterynarii w zakresie leczenia zwierząt domowych oraz z min. 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, posiadającym aktywne prawo wykonywania zawodu;
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę o świadczenie usług np. zawarcie umowy cywilno-prawnej
3) Opiekun zwierząt –kierowca– min.4 osoby; osoby zatrudnione w charakterze opiekuna zwierząt, zajmujące się stale opieką nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku oraz stanem higieniczno sanitarnym obiektu, Zamawiający wymaga zatrudnienia przynajmniej jednej osoby posiadającej prawo jazdy kat. B uprawniające do kierowania samochodem dostawczym nie przekraczającym 3,5 tony.
Poszczególne osoby mogą łączyć czynności, pod warunkiem posiadania wymaganych dla wszystkich stanowisk kwalifikacji i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi urządzeniami technicznymi, narzędziami lub wyposażeniem zakładu - załącznik nr 4 do IDW:
Samochód dostawczy z możliwością wstawienia minimum
3 dużych klatek do przewozu zwierząt o wymiarach minimum 110x75x80cmi) spełniający warunki wynikające z przepisów w zakresie dopuszczenia do transportu zwierząt - 1 szt.
chwytak dla psów - 1 szt.
chwytak dla kotów - 1 szt.
siatka do łapania kotów - 1 szt.
klatki - 1 szt.
transportery do przewozu zwierząt - 1 szt.
nosze - 1 szt.
Sprzęt diagnostyczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
UWAGA: Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w powyższej tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby zamówienie było na bieżąco realizowane.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

3. Posiadają sytuację ekonomicznej lub finansowej:
3.1.Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalające na realizacje zadania przez okres 1 miesiąca w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
3.2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 PLN w okresie realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.

Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań przez cały okres realizacji zamówienia.

Po zmianie:
1. Wykonawca posiada zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
1.1. Wykonawca posiada zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis w rejestrze „prowadzenie schronisk”
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.
Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

2. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe:
2.2. Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą: opiekę nad zwierzętami w ośrodku opieki nad zwierzętami: np. schronisku, przytulisku, szpitalu dla zwierząt - nad minimum 120 zwierzętami średniorocznej obsady, sterylizacji lub kastracji minimum 70 zwierząt rocznie oraz adopcji minimum 35 bezdomnych zwierząt rocznie, przy czym łączna wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 250 tys. zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów- załącznik nr 3 do IDW z załączeniem:
- ww. dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające
czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie (doświadczenia zawodowego się nie sumuje). Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie zawodowe w ramach Konsorcjum lub jako podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca: przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu prac tożsamych, z wymaganymi jako doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

2.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk załącznik nr 2 do IDW:
1) Osoba nadzorująca
- minimum jedna osoba nadzorująca obiekt, odpowiedzialna za całokształt działania obiektu w tym prace biurowe, przebywająca na terenie schroniska w godzinach jego funkcjonowania. Osoba z wykształceniem wyższym z min. rocznym doświadczeniem zawodowym w kierowaniu ośrodkiem opieki nad zwierzętami (schroniskiem, przytuliskiem, szpitalem dla zwierząt itp.) w licznie co najmniej 120 szt. obsady średniorocznej, i
- minimum jedna osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt, z co najmniej wykształceniem technika weterynarii lub wykształceniem wyższym o profilu weterynaria lub zootechnika oraz minimum 3- letnim udokumentowanym doświadczenie zawodowym pracy ze zwierzętami
lub
- minimum jedna osoba na stanowisku pełniącej nadzór nad działalnością obiektu i nadzorująca przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt ,w tym prace biurowe, przebywająca na terenie schroniska w godzinach jego funkcjonowania, z co najmniej minimum 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w pracy ze zwierzętami i min. rocznym doświadczeniem w kierowaniu ośrodkiem opieki nad zwierzętami (schroniskiem, przytuliskiem, szpitalem dla zwierząt, itp.) w liczbie co najmniej 120 sztuk obsady średniorocznej. Z wykształceniem technika weterynarii, który zdał egzamin zawodowy oraz otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu technika weterynarii lub wykształceniem wyższym o profilu weterynaria lub zootechnika . Osoba ta odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt;
2) Lekarz/lekarze weterynarii legitymującym/mi się dyplomem lekarza weterynarii w zakresie leczenia zwierząt domowych oraz z min. 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, posiadającym aktywne prawo wykonywania zawodu;
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę o świadczenie usług np. zawarcie umowy cywilno-prawnej
3) Opiekun zwierząt –kierowca– min.4 osoby; osoby zatrudnione w charakterze opiekuna zwierząt, zajmujące się stale opieką nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku oraz stanem higieniczno sanitarnym obiektu, Zamawiający wymaga zatrudnienia przynajmniej jednej osoby posiadającej prawo jazdy kat. B uprawniające do kierowania samochodem dostawczym nie przekraczającym 3,5 tony.
Poszczególne osoby mogą łączyć czynności, pod warunkiem posiadania wymaganych dla wszystkich stanowisk kwalifikacji i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi urządzeniami technicznymi, narzędziami lub wyposażeniem zakładu - załącznik nr 4 do IDW:
Samochód dostawczy z możliwością wstawienia minimum
3 dużych klatek do przewozu zwierząt o wymiarach minimum 110x75x80cmi) spełniający warunki wynikające z przepisów w zakresie dopuszczenia do transportu zwierząt - 1 szt.
chwytak dla psów - 1 szt.
chwytak dla kotów - 1 szt.
siatka do łapania kotów - 1 szt.
klatki - 1 szt.
transportery do przewozu zwierząt - 1 szt.
nosze - 1 szt.
Sprzęt diagnostyczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
UWAGA: Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w powyższej tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby zamówienie było na bieżąco realizowane.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

3. Posiadają sytuację ekonomicznej lub finansowej:
3.1.Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalające na realizacje zadania przez okres 1 miesiąca w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
3.2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 PLN w okresie realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.

Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań przez cały okres realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.