eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kulturyOgłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i
instytucji kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8178 565

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 8178 191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861086449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61-8178-382

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: biblioteka-kostrzyn.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861086521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8178-345

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: abc@mgok-kostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kostrzyn-mgok.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piasta 1

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178517

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spkostrzyn.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 28a

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618189104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp2kostrzyn.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kostrzyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Czerlejno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178586

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spczerlejno@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsczerlejno.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Średzka 8,

1.5.2.) Miejscowość: Gułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618180344

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spgultowy@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-gultowy.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178254

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spiwno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsiwno.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wikońskich w Siekierkach Wielkich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Karalusa 1,

1.5.2.) Miejscowość: Siekierki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618978316

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spsiekierki@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsiekierki.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Średzka 9,

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178354

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole-kostrzyn.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn - Żłobek w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 28D,

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobki@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn - Żłobek w Siekierkach Wielkich,

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Siekierki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobki@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i
instytucji kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af8de479-3997-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007060/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358352/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZI.271.1.12.2022.IZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej - punktami poboru gazu (PPG), wskazanych w Załączniku nr 1A i Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
3. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz Polskimi Normami.
4. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i zakłóceń na rynku naftowym.
5. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Kostrzyn. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Kostrzyn
i poszczególne jednostki organizacyjne.
6. Szczegółowy wykaz obiektów, w tym punktów poboru gazu – PPG wraz z opisem jednostki, której są przyporządkowane znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.
7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umów zawierają załączniki do SWZ: Załącznik nr 2 – Projektowane Postanowienia Umowy oraz Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Wykaz Punktów Poboru Gazu Zamawiającego.
8. Gmina Kostrzyn oraz jednostki organizacyjne i instytucje kultury zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania na podstawie załączonych Projektowanych Postanowień Umowy.
9. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru gazu wynosi łącznie 3 416 kW/h.
10. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umów do punktów poboru gazu określonych w Załączniku nr 4 do SWZ szacuje się na 2 747 570 kWh.
11. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości, i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w Załączniku nr 4 do SWZ. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo do niewykorzystania 30% szacowanej ilości zapotrzebowania paliwa gazowego określonego
w ust. 12. Zamawiający zobowiązuje się natomiast do wykorzystania minimum 70% wartości szacowanego zużycia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
12. Faktyczne zużycie gazu uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest stosować zaoferowane w ofercie ceny paliwa. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych , jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą o 30% ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana
w załączniku nr 4 do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPG, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych PPG.
13. Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia nowego punktu poboru gazu, przy czym zwiększenie punktów poboru lub zmiany grupy taryfowej możliwe będzie w oparciu o grupy taryfowe wycenione w Formularzu cenowym Wykonawcy. Zgłoszenie nowego PPG wymagać będzie aneksu do umowy.
14. Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia liczby PPG z uwagi np. na zmianę lokalizacji (adresu), maksymalnie do 15% w stosunku do całkowitej liczby PPG. Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku dodania nowo przyłączonych obiektów do sieci gazowej OSD, zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPG. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego,
w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
16.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i zgłoszenia do OSD umów na kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja). Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
17. Zamawiający informuje, że posiada umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej dla punktów PPG wymienionych w Załączniku Nr 4 do SWZ. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Aktualne umowy kompleksowe
z PGNiG obowiązują do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający podłączeni są do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.
18. Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej będącej przedmiotem zamówienia przewiduje zastosowanie prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego,
w zakresie do +15% względem ilości(wartości) zamówienia określonej w Załączniku nr 1 do SWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
19. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo do niewykorzystania 30% szacowanej ilości paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru. Zamawiający zobowiązuje się natomiast do wykorzystania minimum 70% wartości szacowanego zużycia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1178793,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1178793,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1178793,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.3) Ulica: Ul. Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1178793,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Łącznie zostało zawartych 12 umów o dacie zawarcia od 28.11.2022 do 05.12.2022 na kwotę:
1. Biblioteka Miejska 33 517,06 zł
2. MGOK 47 776,87 zł
3. SP nr 1 Kostrzyn 202 439,59 zł
4. SP nr 2 Kostrzyn 139722,05 zł
5. SP Czerlejno 82 192,45 zł
6. SP Gułtowy 91 448,46 zł
7. SP Iwno 37 294,39 zł
8. SP Siekierki 55 732,58 zł
9. Przedszkole nr 1 Kostrzyn 26 052,90 zł
10. Gmina Kostrzyn 435 462,36 zł
11. Żłobek Kostrzyn 13 577,47 zł
12. Żłobek Siekierki Wielkie 13 577,47 zł
ŁĄCZNIE UMOWY NA KWOTĘ: 1 178 793,65 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.