eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maszewo › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości MaciejewoOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności

1.5.2.) Miejscowość: Maszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-130

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@maszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maszewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://maszewo.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-322e1fe1-3f5f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032831/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369397/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6/2.2022.MG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo na odcinku ok. 258 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4146Z do posesji nr 19 w kierunku Węgorzyc.
Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z mieszanki bitumicznej na podbudowie z brukowca. Szerokość jezdni wynosi średnio 3,0-3,5 m. Nawierzchnia jest mocno zdegradowana, z licznymi spękaniami. Lokalnie stwierdzono utratę nośności nawierzchni. Droga nie ma zachowanego profilu, jest nierówna. Brak ciągów pieszych. Istniejące pobocza gruntowe nieuregulowane. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna oraz obiekty związane z produkcją rolną.
Podstawowym zadaniem jest podniesienie parametrów drogi jak dla klasy L na odcinku 120,77 m, poszerzenie jezdni z jednoczesnym jej wzmocnieniem oraz wykonanie ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji nr 19. Szerokość nowej jezdni wynosi 5,0 m z dostosowaniem szerokości na włączeniach do jezdni istniejących. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z mieszanki asfaltowej, na poszerzeniach na podbudowie z kruszywa łamanego. Przy omijaniu chodnikiem drzew dopuszcza się przewężenie nawierzchni do szerokości 1,2 m. Przy obejściu drzewa zamiast obrzeża należy zastosować obróbkę z kotki betonowej o wymiarach 10x10 cm ułożonej na mieszance z chudego betonu. Do posesji wykonać wjazdy z kostki betonowej o szerokości dostosowanej do szerokości bram wjazdowych. Boki wjazdu należy ograniczyć opornikiem betonowym 12x25 cm natomiast od strony jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm, a od strony posesji krawężnik 15x30 cm zatopiony.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 532331,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 532331,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 532331,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EMULEX Kalinowski. Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8542371174

7.3.3) Ulica: Czesława Tańskiego 16

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-102

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 532331,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.