eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nawojowa › "Zapewnienie gorącego posiłku w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej w okresie od stycznia do czerwca 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zapewnienie gorącego posiłku w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej w okresie od stycznia do czerwca 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.JULII RODZIŃSKIEJ W NAWOJOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490674428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nawojowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-335

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spnawojowa@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.nawojowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zapewnienie gorącego posiłku w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej w okresie od stycznia do czerwca 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f95f97c1-77de-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/spnawojowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Rejestracja na miniPortal, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Więcej w rozdz. XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej gorących posiłków jednodaniowych:

Placówka Szkoła Podstawowa w Nawojowej - Szacunkowa ilość posiłków - 90


1. Gorący posiłek ma składać się z drugiego dania oraz napoju (kompot, sok, woda mineralna) zgodnie z poniższymi zasadami:
• Przynajmniej dwa razy w tygodniu danie mięsne z dodatkiem warzywnym (surówki)
• Przynajmniej dwa razy w miesiącu ryba z dodatkiem warzywnym (surówki),
• Sporadycznie danie typu np. naleśniki, pierogi, kopytka, makarony na słodko itp.
1.1. Gramatura obiadów powinna odpowiadać normom żywieniowym dopasowana do wieku osób.
1.2. Posiłki powinny być sporządzone ze świeżych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
1.3.Posiłki mają być sporządzone zgodnie z przepisami i wymaganiami sztuki kulinarnej oraz sanitarnej dla żywienia zbiorowego, a także zgodnie z zalecanym modułem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku.
1.4. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd, powinny być sporządzone z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej.
1.5. Posiłki muszą być sporządzane w dniu wydania. Godziny wydawania posiłków: 10.00 – 12.00. Posiłki muszą mieć odpowiednią temperaturę, wymaganą dla posiłków obiadowych.
1.6.Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 2132)
1.7.Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia.
1.8. Zamawiający zastrzega, ze ilość osób korzystających z posiłków podana powyżej została określona szacunkowo i może ulec zmianie – zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości osób uprawnionych do otrzymywania posiłków. Zamawiający każdorazowo poinformuje o tym Wykonawcę.
1.9.Dodatkowo zamawiający zastrzega w związku z faktem występowania pandemii COVID -19, że w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia będzie na bieżąco informował Wykonawcę o realizacji (wstrzymaniu, uruchomieniu oraz innych ewentualnościach) zamówienia.
1.10..Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzenia kontroli należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz przestrzegania obowiązujących przepisów higieniczno – sanitarnych, jak tez innych wymogów, w szczególności w zakresie świeżości potraw i terminu przydatności do spożycia oraz estetyki podawania posiłków. Zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia winny być uwzględnione niezwłocznie przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 5,5 ceny brutto za jeden posiłek licząc w cenach hurtowych.
3. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek w naczyniach ceramicznych - Wykonawca musi zapewnić dostarczenie naczyń czystych i odbiór naczyń brudnych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi lub w naczyniach porcjowanych jednorazowych - Wykonawca musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

4. Wykonawca zapewnia transport posiłków we własnym zakresie. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób, aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę.

5. Firma cateringowa dostarczająca posiłki musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

6. Przygotowanie posiłków w okresie od dnia 02.01.2023 r. do 22.06.2023 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych,
55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół.


7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Odległość od miejsca wytwarzania posiłku do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek spełni Wykonawca, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda polegające na świadczeniu usług zbiorowego żywienia dzieci w wieku uprawniającym do uczęszczania do szkoły. W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.