eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyniewo Duże › Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie DużymOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego
na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200026766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna, 14

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyniewo Duże

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-002

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 719 71 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkoladobrzyniewo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkoladobrzyniewo.edupage.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego
na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cef993a-6f04-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461843/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP.26.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazu wysokometanowego typu E.
3. Grupa taryfowa OSD: W-5.1
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
5. Lokalizacja punktu poboru: ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
6. Dane odbiorcy:
Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, NIP 9661844107, REGON 050659250
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże
7. Zamawiający jest nabywcą końcowym gazu ziemnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.). Zamawiający będzie przeznaczał dostarczony gaz ziemny wyłącznie na własne potrzeby.
8. Prognozowane całkowite zużycie gazu ziemnego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 743 344 kWh (66 165 m3).
Prognozowane zużycie gazu ziemnego z podziałem na poszczególne miesiące wynosi:
1) styczeń: 125 898 kWh (11 176 m3);
2) luty: 133 173 kWh (11 846 m3);
3) marzec: 92 168 kWh (8 200 m3);
4) kwiecień: 68 592 kWh (6 103 m3);
5) maj: 25 279 kWh (2 249 m3);
6) czerwiec: 2 966 kWh (264 m3);
7) lipiec: 1 606 kWh (143 m3);
8) sierpień: 2 306 kWh (206 m3);
9) wrzesień: 17 970 kWh (1 599 m3);
10) październik: 55 635 kWh (4 959 m3);
11) listopad: 86 529 kWh (7 710 m3);
12) grudzień: 131 222 kWh (11 710 m3);
Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter szacunkowy i orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonego gazu względem ilości określonej powyżej. Ewentualna zmiana zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu.
9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), przepisami aktów wykonawczych do wskazanej ustawy oraz zapisami Taryfy OSD oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi.
10. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do zawarcia i zgłoszenia do OSD umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja). Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do operatora systemu dystrybucyjnego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego na potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, znak postępowania: ZSP.26.2.2022. Postępowanie prowadzono w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP (trybie podstawowym bez negocjacji). Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 9.12.2022 r. godz. 12:00. We wskazanym terminie nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.): Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.